Erhverv

Ansættelsesret

LRP er din specialist i ansættelses- og arbejdsret. Vi rådgiver inden for alle ansættelsesrettens områder – fra ansættelse til opsigelse af både direktører, funktionærer og timelønsansatte. Vi har solid erfaring med at rådgive både arbejdstager og store og små erhvervsvirksomheder med udgangspunkt i klientens behov.

Vi viser vej gennem lovjunglen

LRP bistår og rådgiver virksomheder fra virksomhedsstart og ansættelse af den første produktionsmedarbejder til udarbejdelse af direktørkontrakten. Vi hjælper dig med at forstå overenskomsten og sikrer, at du handler i overensstemmelse med dens bestemmelser. Skal du bruge en skræddersyet kontrakt til funktionæren eller den timelønsansatte medarbejder, sikrer vi, at du ender ud med den helt rigtige løsning.

Er der opstået en ansættelsesretlig tvist mellem din virksomhed og en medarbejder, hjælper vi dig med at finde frem til den bedst mulige løsning. Kan der ikke findes en mindelig løsning, har vi stor erfaring med at føre ansættelsesretlige retssager, så du er sikret det bedst mulige resultat.

LRP hjælper dig med ethvert spørgsmål om ansættelses- og arbejdsret. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om fx:

 • Funktionærens ansættelse
 • Ikkefunktionærens vilkår
 • Opsigelse
 • Konkurrenceklausul
 • Kundeklausul og medarbejderklausul
 • Markedsføringsloven
 • Ansættelseskontrakter
 • Personalehåndbog
 • Sociale medier
 • Direktørkontrakt
 • Konkurs
 • Advarsel
 • Bortvisning

 

Funktionærens ansættelse

Funktionærloven regulerer funktionærens ansættelse og kan som hovedregel ikke fraviges, hvis det stiller funktionæren dårligere end efter loven.

Funktionærloven regulerer bl.a.:
• Hvornår man er funktionær.
• Prøvetid
• Opsigelsesvarsel
• Beskyttelse mod usaglig afskedigelse
• Arbejdsgivers/arbejdstagers misligholdelsesbeføjelser
• Barsel
• Tantieme/bonus
• Klausuler

LRP har solid erfaring med og indsigt i udarbejdelse af attraktive funktionæraftaler. Har du allerede indgået en aftale, kan vi med en nøje gennemgang undersøge, om den kan optimeres eller strider imod gældende ret.

Her (LINK) finder du et eksempel på en funktionæraftale. Vi anbefaler dog altid, at du konsulterer en advokat, før du udfærdiger eller indgår en ansættelsesaftale.

 

Ikkefunktionærens vilkår

Den ikkefunktionæransattes arbejdsvilkår vil ofte være reguleret i en overenskomst. Er det imidlertid ikke tilfældet, reguleres ansættelsesforholdet alene af parternes indbyrdes aftaler samt af speciallovgivningen i form af fx ferieloven eller ansættelsesbevisloven. Kontakt LRP for en grundig gennemgang af dine ansættelseskontrakter.

 

Opsigelse

Når en funktionær skal opsiges, skal opsigelsesvarslerne i funktionærloven overholdes. Er funktionærens anciennitet over et år på opsigelsestidspunktet, skal opsigelsen være saglig – ellers vil medarbejderen afhængigt af de konkrete omstændigheder være berettiget til en godtgørelse.

Som virksomhedsejer skal du altid sørge for at få din medarbejders underskrift på en eventuel opsigelse. Er det ikke muligt, skal du sende opsigelsen med anbefalet post, så du har et bevis for, at opsigelsen er modtaget. Er der tale om en ikkefunktionær, skal opsigelsesvarslet være som fastsat i kontrakten eller efter ”rimeligt varsel”.

 

Klausuler

LRP bistår dig med kompetent rådgivning, når du har spørgsmål om klausuler i enten din egen ansættelseskontrakt eller dine medarbejderes kontrakter.

 

Konkurrenceklausul

Konkurrenceklausuler regulerer medarbejderes ret til at konkurrere med en tidligere arbejdsgiver efter ansættelsesforholdets ophør. LRP hjælper dig med at finde ud af, om din virksomhed har brug for en konkurrenceklausul, og hvordan den i så fald skal udformes.

 

Kunde- og medarbejderklausul

Kundeklausuler regulerer medarbejderes ret til at gøre forretning med eller blive ansat hos en tidligere arbejdsgivers kunde, mens en medarbejderklausul begrænser medarbejdernes ret til at tage ansættelse i bestemte virksomheder. LRP har styr på begge typer af klausuler. Kontakt os for en snak om, hvordan du sikrer din virksomhed.

 

Markedsføringsloven

Markedsføringsloven begrænser tidligere medarbejdere i at gøre brug af fortrolige oplysninger som fx tekniske tegninger og knowhow, som de har opnået gennem en tidligere ansættelse. Begrænsningen gælder som minimum en periode på tre år regnet fra fratrædelsen. Kontakt LRP, hvis du har brug for kompetent rådgivning om markedsføringsloven.

 

Ansættelsesbevis / -kontrakt

Vil du have undersøgt, om ansættelsesbeviserne i din virksomhed opfylder kravene i ansættelsesbevisloven? Skal du have udarbejdet en eneforhandler- eller handelsagentaftale? Eller har du på fornemmelsen, at dit ansættelsesbevis er mangelfuldt? Så kontakt LRP for en professionel og personlig vurdering.

 

Personalehåndbog

Hos LRP kan vi med udgangspunkt i vores lange erfaring udarbejde en attraktiv personalehåndbog skræddersyet til netop din virksomhed. Derudover rådgiver vi dig gerne i, hvordan du kan håndhæve konsekvenserne, når en ansat overtræder personalehåndbogens retningslinjer. Du er velkommen til at kontakte en af vores specialister, hvis du har brug for råd og vejledning.

 

Sociale medier

Har din virksomhed en politik for de ansattes adfærd på de sociale medier? Eller har I brug for en sådan politik? Så lad LRP være med på sidelinjen.

Vores kompetente medarbejdere kan fx rådgive dig om, hvilke sanktioner du som arbejdsgiver kan gøre brug af, hvis en medarbejder overtræder retningslinjerne for brug af de sociale medier, eller gøre dig klogere på, hvor langt I som virksomhed må gå for at kontrollere medarbejderne.

Vi kan også rådgive dig, hvis du overvejer at sanktionere en medarbejder, eller du som medarbejder er blevet sanktioneret for en påstået overtrædelse af retningslinjerne. Kontakt LRP for en konkret vurdering af netop din sag.

 

Direktørkontrakt

Hos LRP råder vi altid vores klienter til at konsultere en advokat, før de udfærdiger eller underskriver en direktørkontrakt. Vores eksperter har stor erfaring med at udfærdige og vurdere direktørkontrakter og bistår gerne såvel virksomheder som direktører i ansættelsesprocessen.

 

Konkurs

LRP står klar med den fornødne rådgivning, hvis du overvejer at indgive en konkursbegæring, fordi din arbejdsgiver ikke kan udbetale den løn, du har krav på. Er din arbejdsgiver allerede gået konkurs, kan du melde dit krav til Lønmodtagernes Garantifond, og også i den situation kan vi hjælpe med råd og vejledning. Kontakt os for en nærmere drøftelse af din sag.

 

Advarsel

Som arbejdsgiver kan du give dine medarbejdere en advarsel for uønsket og retsstridig adfærd, som i sidste ende kan udarte sig til misligholdelse af ansættelseskontrakten. En advarsel bør altid være skriftlig, og du skal sørge for at få medarbejderens underskrift på, at advarslen er modtaget. Er det ikke muligt, anbefaler vi, at du sender advarslen med anbefalet post.

LRP rådgiver dig om, hvornår du bør advare dine medarbejdere om uønsket adfærd, og udfærdiger gerne den konkrete advarsel. Vi bistår også gerne dig, der er blevet uberettiget advaret af din arbejdsgiver.

 

Bortvisning

Som arbejdsgiver kan du vælge at bortvise en medarbejder ved grov misligholdelse af ansættelseskontrakten eller som resultat af gentagne advarsler. En bortvisning er imidlertid den mest indgribende ansættelsesretlige sanktion, du som arbejdsgiver kan gøre brug af, og derfor bør du altid konsultere en advokat, før du bortviser en medarbejder.

Du er velkommen til at kontakte LRP, hvis du har spørgsmål om bortvisning af en medarbejder.

Har du spørgsmål vedrørende

Ansættelsesret?

Kontakt LRP i dag

LRP - Advokat

Louise Reuss Boesen

Advokat

D79 25 30 58

M42 66 70 34

LRP - Advokat (L) og Partner

Theresa Dam Andersen

Advokat (L) og Partner

D79 25 30 33

M24 94 96 87