Privat

Separation og skilsmisse

Mange ægteskaber ender i separation og skilsmisse, hvilket kan være en ulykkelig situation for alle involverede. Separation og skilsmisse afslører ofte en lang række uafklarede forhold omkring fx økonomi og fælles børn. Derfor anbefaler LRP, at I som familie i god tid tager stilling til, hvordan I vil håndtere separation og skilsmisse, hvis det mod forventning skulle blive aktuelt for jer.

Opdateret: Juli 2023

Separation eller skilsmisse?

Hvis den ene af jer ikke ønsker skilsmisse, har denne ret til separation i 6 måneder, inden skilsmissen gennemføres. Når I har været separeret i 6 måneder, kan den ene af jer kræve sig skilt. Rent praktisk gøres dette ved, at den ene af jer ansøger om skilsmisse. Der sker altså ikke automatisk skilsmisse efter de 6 måneders separation. Hvis den ene af jer ansøger om skilsmisse efter 6 måneders separation, gennemføres skilsmissen uanset, om den anden af jer er uenig. 

Først når skilsmissen er gennemført, er jeres ægteskab ophørt. I særlige tilfælde er det dog muligt at blive skilt uden en forudgående separation – også selvom den ene ægtefælle modsætter sig det. Dette kunne for eksempel være i tilfælde af vold eller utroskab. 

Hvor lang tid tager en skilsmisse?

Tidsperspektivet i en skilsmisse afhænger blandt andet af Familieretshusets sagsbehandlingstider, men ved enighed om direkte skilsmisse og uden behov for en vilkårsforhandling (som er nødvendig, hvis der fx er uenighed om ægtefællebidrag eller hvem der skal overtage den hidtidige fælles lejebolig), så vil en skilsmissebevillingen typisk blive udstedt inden for 4-6 uger.

En direkte skilsmisse kræver, at en række betingelser er opfyldt:
 

  • I skal være enige om at blive direkte skilt.
  • I skal være enige om, hvorvidt der skal være et ægtefællebidrag.
  • Hvis I har boet sammen i en lejebolig, skal I være enige om, hvem af jer der eventuelt fortsætter med at bo der.

Bodeling er én ting, delingen af børnene noget ganske andet

En separation eller skilsmisse medfører, at det, som I ejer, og som ikke tilhører jer hver især som særeje, skal værdiansættes og fordeles mellem jer. Dette kaldes en bodeling. Ud over at I skal blive enige om, hvordan I deler boet, skal I også efter en separation eller skilsmisse blive enige om, hvordan børnene skal deles. 

Når I flytter fra hinanden, skal I beslutte, hvem børnene skal bo hos, og hvor meget samvær den anden forælder skal have med børnene. I beholder som udgangspunkt den fælles forældremyndighed over børnene selvom I ikke længere bor sammen. 


Du kan læse mere om forældreansvarssager her

Bodelingen

Ved separation og skilsmisse skal der foretages en bodeling. En bodeling er en deling af alle jeres aktiver, som indgår i jeres formuefællesskab. Aktiverne i formuefællesskabet er de aktiver, som ikke er særeje eller personlige rettigheder. Jeres formuefællesskab ophører som udgangspunkt den dag, hvor I ansøger om separation/skilsmisse ved Familieretshuset, medmindre andet er aftalt. Det betyder også, at dette er ”ophørsdagen/skæringsdagen”. 


De aktiver, I hver især ejer på ophørsdagen, indgår i bodelingen. Aktiverne kan eksempelvis være hus, bil, bankkonti, aktier, møbler, generelt indbo, trailer, båd osv. Hver part skal værdiansætte de ting, som I hver især ejer. Jeres aktiver indgår i hver jeres bodel. Værdien af aktiverne medtages til værdien på tidspunktet, hvor aktiverne udtages af den ene ægtefælle, eller til værdien på opgørelsestidspunktet.
 

Som udgangspunkt skal jeres aktiver deles lige. Delingen kan dog være aftalt anderledes, hvis I har oprettet en ægtepagt. Hvis jeres bodele er positive, deles den således lige mellem jer, men hvis en bodel er negativ, sker der ingen deling af den. 

 

Et eksempel med positive bodele:
Den ene af jer har 200.000 kr. i sin bodel, og den anden af jer har 600.000 kr. i sin bodel. Samlet set har I 800.000 kr. I skal ligedele denne formue, og I skal derfor hver have 400.000 kr. Det betyder, at den formuende af jer skal betale 200.000 kr. til den anden, så I begge har 400.000 kr. hver. 

 

Et eksempel, hvor den ene har en negativ bodel, og den anden har en positiv bodel:
Den ene af jer skylder 50.000 kr. for en bil og har ingen formue, og den anden af jer har aktiver for 200.000 kr. Den ene ægtefælle med gælden beholder sin gæld. Den samlede formue er således 200.000 kr. og skal deles lige mellem jer. Hver af jer skal derfor have 100.000 kr.

I mange tilfælde har ægtefæller haft en lang og sej skilsmisse, hvor der er brug for advokathjælp. Advokater kan i høj grad hjælpe med at lave bodelingen samt forhandle med den anden ægtefælles advokat. 

Uenighed og indbringelse for Skifteretten

Hvis der efter en forhandling slet ikke er enighed om bodelingen, kan sagen indbringes for skifteretten. Det kan også ske, at den ene part slet ikke vil indgå i en forhandling, og så er den eneste vej også skifteretten.

Når en sag indbringes for Skifteretten, skal der udfyldes og indsendes en oversigt over aktiver og passiver af jer begge. Herefter vil Skifteretten forsøge at hjælpe jer til enighed omkring en eventuel bodeling. 

Hvis det ikke lykkes, kan sagen blive overgivet til en bobehandler, som er en advokat udpeget af skifteretten til at varetage bobehandlingen i skilsmissesager – en såkaldt bobehandler, men dette kræver, at en af jer beder om det. Bobehandleren udarbejder herefter en opgørelse af jeres aktiver og passiver og vil lave en boopgørelse. Hvis der fortsat ikke er enighed mellem jer, kan de spørgsmål, som I er uenige om, sendes i Familieretten eller Skifteretten.


Hos LRP kan vi hjælpe dig med din bodelingssag og assistere dig ved en eventuel sag i retten. 

Jo tidligere I søger advokat, desto nemmere går bodelingen

Hos LRP ved vi, hvordan forløbet omkring en skilsmisse planlægges bedst muligt, og vi rådgiver og vejleder jer gennem hele processen. 

Vores erfaring fortæller os, at jo tidligere I søger advokatbistand, desto hurtigere og mere smidigt forløber en bodeling. Jo hurtigere og mere smidigt bodelingen forløber, desto færre forhold er der at blive uenige om – og så er chancen for, at I bevarer et godt forhold til hinanden, større.

Rådgivning om separationer og skilsmisser er altid individuelt, fordi ikke to skilsmisser ligner hinanden. Fra vores side kan du forvente en omhyggelig og engageret sagsbehandling, og vi bestræber os på at være tilgængelige for sparring, når du har behov for det.

LRP er medlemmer af Danske FAMILIEadvokater – en forening for advokater med speciale i bl.a. separationer og skilsmisser.

Find din separation eller skilsmisse advokat hos LRP.

 

Kilder: https://www.borger.dk/familie-og-boern/Skilsmisse-og-familiebrud/Separation-og-skilsmisse

Har du spørgsmål vedrørende

Separation og skilsmisse?

Kontakt LRP i dag

LRP - Advokatfuldmægtig

Frederikke Skaaning Steffensen

Advokatfuldmægtig

D79 25 30 15

LRP - Advokat (H)

Jytte Smidstrup

Advokat (H)

D79 25 30 16

M23 48 43 93

LRP - Advokat (orlov)

Sara Aslak Pommerencke

Advokat (orlov)

D79 25 30 22

M44 14 30 22

LRP - Advokat

Victoria Nørgaard

Advokat

D79 25 30 27

M29 60 11 11

close

Har du spørgsmål vedrørende Separation og skilsmisse ?

Skriv til os her, og vi kontakter dig helt uforpligtende.

Jeg har læst og accepterer LRP´s privatlivspolitik, og giver samtidig  tilladelse til at LRP må kontakte mig.