Erhverv

Insolvens, konkurs og rekonstruktion

Hos LRP har vi mange års erfaring med kompetent, forståelig og anvendelig rådgivning om insolvensretlige problemstillinger som fx konkurs, rekonstruktion, gældssanering og tvangsopløsning. Vi finder pragmatiske og brugbare løsninger med bedst muligt udfald for både virksomhedens kreditorer, ejere og ansatte.

Opdateret: Juli 2023

Værd at vide om insolvensret 

LRP fungerer som kuratorer i konkursboer på foranledning af pengeinstitutter, Gældsstyrelsen, lønmodtagere og andre kreditorer og bistår ved afvikling af insolvente virksomheder inden for bl.a. detailhandel, produktion, landbrug og service.

LRP realiserer virksomhedernes aktiver og aktiviteter bedst muligt ud fra det succeskriterium, at der bevares flest mulige værdier og arbejdspladser i tilknytning til virksomhedernes afvikling.

Insolvens

Hvad vil det sige at være insolvent?

Insolvens betyder, at virksomheden ikke har mulighed for at betale sine kreditorer til tiden - hverken nu eller i den nærmeste fremtid. 

I relation til konkurs og rekonstruktionsbehandling er det afgørende ikke, om virksomheden har en positiv eller negativ egenkapital, men derimod om virksomheden er i stand til at betale sine kreditorer til tiden. 

Konkurs

Hvordan går man konkurs?

Er en rekonstruktion af virksomheden ikke mulig, er konkurs som oftest den sidste udvej. For at din virksomhed kan begæres konkurs, kræver det, at din virksomhed er insolvent og dermed ikke har midler til at betale sine kreditorer til tiden.

Hvordan begærer man nogen konkurs?

En konkursbegæring mod dig eller din virksomhed kan både indgives af dig selv eller af en kreditor. Indgiver en kreditor konkursbegæring mod din virksomhed, eller ønsker du selv at begære din virksomhed konkurs, sker det gennem Skifteretten. Det er derfor muligt, at du kan indgive begæring om konkurs, hvis du har penge til gode – eller hvis du har svært ved at betale din gæld. Det er Skifteretten, der igennem et konkursdekret kan erklære din virksomhed konkurs.

Hvad sker der, når man går konkurs?

Såfremt der bliver afsagt konkursdekret over virksomheden, vil Skifteretten udpege en kurator. Kuratoren er en person, ofte en advokat, som har til opgave at varetage kreditorernes interesse. Dette er ensbetydende med, at kurator skal afvikle virksomheden, så kreditorerne får mest muligt ud af det. Dette gør kurator ved at sælge virksomhedens aktiver, inddrive tilgodehavender, og undersøge om der er foretaget dispositioner (fx pengeoverførsler) inden konkursen, som skal tilbagebetales. 

Hvis du eller dit selskab har modtaget en konkursbegæring, hvis du overvejer at indlevere en konkursbegæring mod en anden, eller hvis du overvejer at indgive en egenbegæring om konkurs, er der mange ting, som du skal være opmærksom på. Der er eksempelvis særlige regler for, hvordan du kan råde over dine aktiver, såfremt konkursen er nært forestående, eller hvis du skal sikre dine krav hos konkursboet. Derudover kan du risikere at blive erstatningsansvarlig, hvis du uberettiget indleverer en konkursbegæring mod en anden. Hos LRP har vi et stærkt hold af kompetente advokater med speciale inden for insolvens og rekonstruktion, der kan rådgive dig. 

Mangler du løn fra din arbejdsgiver?

Som lønmodtager har du særlige rettigheder, hvis din arbejdsgiver ikke har udbetalt din løn.

Som lønmodtager er dit løntilgodehavende som udgangspunkt sikret gennem Lønmodtagernes Garantifond. Det kræver dog, at din arbejdsgiver er gået konkurs eller trådt i rekonstruktion, før du kan få penge fra fonden. 

Hos LRP har vi igennem årene hjulpet mange lønmodtagere med at begære deres arbejdsgiver konkurs med henblik på at kunne få den manglende løn udbetalt fra Lønmodtagernes Garantifond. 

Processen vil typisk være, at LRP sender en påkravsskrivelse til din arbejdsgiver, hvor der vil blive gjort krav på udbetaling af din løn. Hvis lønnen trods påkravsskrivelsen og eventuelle yderligere varsler ikke indbetales, vil der blive indgivet en konkursbegæring mod din arbejdsgiver. 

Har du penge til gode hos din arbejdsgiver, så tøv ikke med at kontakte os for en uforpligtende snak.

Rekonstruktion

Hvad betyder rekonstruktion – hvad er en rekonstruktion?

Rekonstruktion er tidligere også kendt som en ”betalingsstandsning”. De gamle regler om betalingsstandsning gav virksomheden en pause fra sine kreditorer, hvor de stoppede betalingerne med henblik på at finde en løsning, hvorefter virksomheden kunne drives videre. I dag eksisterer betalingsstandsnings-instituttet ikke længere, og det er i stedet blevet fornyet og kaldes nu rekonstruktion eller rekonstruktionsbehandling. I denne periode vil betalinger til kreditorer midlertidig sættes i bero, ligesom kreditorer ikke kan søge at inddrive deres tilgodehavender via fogedretten. Kreditorpausen bruges på at danne et fyldestgørende overblik over virksomhedens økonomiske status og lægge en plan for virksomhedens overlevelse. En rekonstruktion kan komme på tale, såfremt en af virksomhedens kreditorer eller skyldneren selv begærer det. 

Hvad indebærer en rekonstruktion?

Formålet med en rekonstruktion er at gøre virksomheden solvent igen; altså at redde virksomheden fra at gå konkurs. Dette kan enten ske ved frasalg af hele eller dele af virksomheden og/eller ved at indgå en akkord med virksomhedens kreditorer.  Såfremt en rekonstruktion ikke lykkedes, kan konsekvensen være, at virksomheden går konkurs.

Begæringen om rekonstruktion, der kan fremsættes af både kreditorer og virksomheden selv, indsendes til Skifteretten i den retskreds, hvor virksomheden udøver sin erhvervsmæssige virksomhed. Det er de samme krav, som gælder ved konkursbegæringen, der også gælder ved rekonstruktionsbegæringen. 

Tages virksomheden under rekonstruktion, udpeges der en rekonstruktør, som i første omgang har til opgave at udarbejde en overordnet rekonstruktionsplan for virksomheden. Denne plan skal som udgangspunkt udarbejdes inden for de første 4 uger af rekonstruktionen. 

Såfremt den overordnede rekonstruktionsplan godkendes, skal rekonstruktøren inden for 6 måneder udarbejde et egentligt rekonstruktionsforslag, som ligeledes skal godkendes af kreditorerne. Godkendes rekonstruktionsforslaget, er dette gældende for alle kreditorer, dvs. også de kreditorer som evt. stemte imod forslaget. 

 
Det er også blevet muligt at indlede en forebyggende rekonstruktionsbehandling, hvor der ikke er krav om en rekonstruktør. Konsekvensen af ikke at have en rekonstruktør under en forebyggende rekonstruktion er dog, at der ikke ydes kreditorbeskyttelse.

Hvis man ikke kan betale sine regninger til tiden, er konkurs langt fra den eneste løsning. I mange tilfælde kan en rekonstruktion hjælpe dig og din virksomhed igennem en krise. Hos LRP kan vores rekonstruktionsadvokater hjælpe og rådgive dig og din virksomhed, hvis du overvejer en rekonstruktion.
 

Gældssanering

Hos LRP har vores specialister solid erfaring med gældssaneringssager, bl.a. som faste medhjælpere for Skifteretten i Horsens, og vi bistår desuden klienter i forbindelse med akkordordninger på gældssaneringslignende vilkår.
 

Tvangsopløsning

Hos LRP har vores specialister solid erfaring med tvangsopløsningssager, herunder også genoptagelse eller fusion af selskabet efter tvangsopløsning.

Har du spørgsmål vedrørende

Insolvens, konkurs og rekonstruktion?

Kontakt LRP i dag

LRP - Advokatfuldmægtig

Anna Lund Gram-Hansen

Advokatfuldmægtig

D79 25 30 09

M27 15 96 93

LRP - Advokat (H) og partner

Christian Anker Hansen

Advokat (H) og partner

D79 25 30 03

M40 78 59 59

LRP - Advokat (L) og Partner

Lars Wind-Johannesen

Advokat (L) og Partner

D79 25 30 32

M43 14 30 32

LRP - Advokat (H) og partner

Ole Møller Jespersen

Advokat (H) og partner

D79 25 30 11

M40 45 39 55