Erhverv

Inkasso

LRP hjælper både private og virksomheder med enhver form for inkassovirksomhed, hvad enten det drejer sig om almindelig inkassering af tilgodehavender, udsættelse af bolig- og erhvervslejemål, tvangsauktion, inddrivelse af terminsydelser på fast ejendom eller noget helt andet.

Vi inddriver gæld i Danmark og resten af verden

LRP er medlem af foreningen Danske INKASSOadvokater og behandler fogedsager og retssager over hele Danmark. Derudover hjælper vi gennem et netværk af udenlandske forbindelsesadvokater med at inddrive din gæld hos skyldnere i resten af verden.

LRP er RKI Inkassopartner, hvilket betyder, at vi hvert år registrerer et betydeligt antal dårlige betalere i registeret. Vi anvender aktivt RKI for at bremse dårlige betaleres muligheder for at stifte ny gæld, og det er vores klare overbevisning, at en registrering i RKI er et væsentligt incitament til at indfri sin gæld.

Advokat giver hurtigere effekt af inkassoHos LRP tror vi på, at en hurtig og målrettet indsats over for dårlige betalere er den bedste vej for kreditor – og for den dårlige betaler. Det er derfor en god idé med det samme at kontakte en advokat fra LRP, når du oplever, at en faktura ikke er betalt til tiden.

Læs om inkasso i menuen til højre, så du er forberedt på dårlige betalere:

  • Inkassoprocessen
  • Sagsbehandlingstiden
  • Hvad du selv kan gøre for at undgå inkassosager
  • Rykkergebyrer og tidsfrister
  • Renter
  • Inkassovarsel
  • Gældsbrev / skylderklæring

 

Inkassoprocessen

Når en fordring som fx en faktura eller en regning ikke er blevet betalt til tiden, skal du som kreditor sende en rykkerskrivelse til den person, der skylder dig penge. Af rykkerskrivelsen skal det fremgå, at du vil inddrive gælden med hjælp fra advokatinkasso, hvis gælden ikke bliver betalt inden for en frist på mindst 10 dage. Du kan se et forslag til, hvordan du skriver en rykkerskrivelse/inkassovarsel, lige her. (LINK)

EN HURTIG REAKTION ØGER CHANCEN FOR AT FÅ DINE PENGE
Hvis rykkerskrivelsen ikke medfører betaling, anbefaler vi, at du sender sagen videre til inkassoafdelingen hos fx LRP. Nogle kreditorer vælger at sende flere rykkere, hvilket naturligvis står dig frit for, men i forhold til lovgivningen er det ikke noget krav. Hos LRP opfordrer vi til, at du hurtigst muligt overdrager sagen til advokatinkasso, fordi vi kan se en klar sammenhæng mellem sagsbehandlingstiden og chancen for at få dine penge. Når du sender sagen til inkasso, skal du som minimum medsende en kopi af fordringen/fakturaen og en kopi af inkassovarslet. Derudover skal du oplyse din advokat om, hvorvidt skyldner har gjort indsigelser imod kravet. Drejer sagen sig om flere fakturaer, eller er noget af gælden allerede betalt, er det mest praktisk, hvis du også sender et kontoudtog, der kan give din inkassoadvokat det fornødne overblik.

GØR OPMÆRKSOM PÅ, OM SKYLDNER HAR INDSIGELSER
Især er det vigtigt, at du husker at oplyse om eventuelle indsigelser, som skyldner måtte have, allerede når du sender sagen videre til inkassoafdelingen. Det betyder nemlig, at inkassoadvokaten kan tage højde for indsigelserne allerede i sit første brev til skyldner, hvilket er med til at give en hurtig og korrekt behandling af sagen. Når inkassoafdelingen sender din inkassoskrivelse til skyldner, bliver skyldner pålagt at betale omkostningerne – et beløb, der følger hovedstolens niveau og er fastlagt af landsretspræsidenterne. Dermed begrænses din udgift til inkassobehandlingen.

Kontakt inkassoafdelingen hos LRP – vi hjælper dig godt igennem en inkassosag og optimerer din virksomheds inkassoprocedure.

 

Sagsbehandlingstiden

Det er umuligt at sige noget generelt om, hvor lang tid din inkassosag vil tage. Nogle fordringer bliver betalt, få dage efter at vi har fremsendt første inkassobrev, mens andre først bliver betalt, når der er faldet dom i sagen. Andre igen afsluttes først, når der er taget udlæg i skyldners aktiver med hjælp fra fogedretten. Én ting er dog sikker: Jo hurtigere du som kreditor får iværksat inkassotiltag over for skyldner, jo større er chancen for, at gælden bliver betalt – og jo hurtigere bliver den betalt. Derfor anbefaler inkassoafdelingen hos LRP, at du gennemfører en konsekvent og stram inkassoprocedure i din virksomhed.

Der sker naturligvis nogle gange det, at skyldner er insolvent og derfor ikke kan betale det, han eller hun skylder. Er det tilfældet, vurderer inkassoafdelingen, om der skal indgives konkursbegæring mod skyldner, eller om det vil være bedre at indgå en afdragsordning.

Inkassoafdelingen hos LRP går i hver enkelt sag langt for at reducere dine omkostninger og nedsætte rettens behandlingstid for inkassosagen.

 

Hvad du selv kan gøre for at undgå inkassosager

Har du fået en ny kunde, er der en masse ting, du selv kan gøre for at minimere risikoen for, at bekendtskabet ender med en inkassosag. Her har du tre gode råd fra specialisterne hos LRP.

KEND DINE KUNDER
Vær fuldstændig sikker på, hvem du handler med, allerede inden handlen går igennem. Sørg for at kende din kundes CVR-nr, og søg oplysninger om kundens virksomhed ved Erhvervsstyrelsen.

UNDERSØG DIN KUNDES ØKONOMI
Der er gode muligheder for at få indblik i din kundes økonomi eller foretage en kreditvurdering af kunden. Her kan du enten søge råd og vejledning hos en advokat eller i et pengeinstitut, eller du kan vælge at abonnere på ydelser som eksempelvis www.experian.dk. Det kan også være en god idé at undersøge tingbogen vedrørende fast ejendom.

SØRG FOR AT HAVE DE RIGTIGE GARANTIER
Det er altid fornuftigt at sikre dig, at dine tilgodehavender bliver betalt løbende. Det kan eksempelvis ske, ved at du afkræver din samhandelspartner en garanti eller en bankgaranti, a conto-betaling, deponering af en del af købesummen eller en kaution. Du kan også sikre dig mod dårlige betalere ved at tegne en forsikring imod tab på debitorer.

 

Rykkergebyrer og tidsfrister

Når du udsender en rykkerskrivelse, er det tilladt at pålægge den et rykkergebyr på 100 kr. (rykkergebyrer pålægges ikke moms). Hvis du fremsender flere rykkere, skal der være grundlag herfor – du må altså ikke rykke igen og igen for en fordring, som er bestridt.

Hvis du fremsender en eller flere rykkere, skal du giver skyldner en betalingsfrist på mindst 10 dage. Du må højst opkræve 300 kr. for fremsendelse af tre rykkere.

Derudover har du lov til at opkræve et kompensationsbeløb på 310 kr. Dette gælder dog kun over for en erhvervsdrivende skyldner, ikke over for en forbruger.

 

Renter

Fakturaer og regninger, der ikke er betalt til tiden, kan pålægges renter efter rentelovens bestemmelser. Rentesatsen er som udgangspunkt den såkaldte procesrente (Nationalbankens udlånsrente + 8 %), der fastsættes af Nationalbanken for et halvt år ad gangen.

I erhvervsforhold er der mulighed for, at du kan opkræve en højere rente, hvis det enten er fastsat ved lov, på forhånd er aftalt mellem parterne eller er branchekutyme.

 

Inkassovarsel

Før din fordring kan overdrages til retslig inkasso, skal skyldner have modtaget en rykker for betaling med en betalingsfrist på mindst 10 dage. Et eksempel på et inkassovarsel kan se således ud:

Jeg har efter en gennemgang af mit bogholderi desværre konstateret, at der ikke er sket betaling af min fremsendte faktura nr. … af … 2014. Jeg tillader mig at gå ud fra, at der er tale om en fejltagelse, hvorfor jeg sender denne rykker.

Såfremt der ikke er sket betaling af beløbet senest 10 dage fra dato, ser jeg mig nødsaget til at overdrage sagen til retslig inkasso hos min advokat XX, LRP, hvilket vil påføre sagen yderligere omkostninger, som vil blive afkrævet af dig.
Beløbet udgør kr. …, idet jeg har pålagt et rykkergebyr på 100 kr.

 

Gældsbrev / skylderklæring

Hvis skyldner erkender at skylde dig pengene, men hverken kan betale eller påbegynde en afdragsordning, kan gældsforholdet fastsættes, ved at skyldner underskriver et gældsbrev – en såkaldt skylderkendelseserklæring. Et eksempel på en skylderklæring kan se således ud:

DOWNLOAD EKSEMPEL SOM WORD-DOKUMENT

Har du spørgsmål vedrørende

Inkasso?

Kontakt LRP i dag

LRP - Advokat

Simone Bach Glavind

Advokat

D79 25 30 65

M44 14 30 65