Privatlivspolitik

1. Formål

1.1   Hos LRP I/S tager vi beskyttelse af persondata alvorligt og ønsker at være en seriøs og sikker samarbejdspartner for vores kunder og samarbejdspartnere.

1.2   Vi har derfor udarbejdet denne privatlivspolitik, så du ved, hvordan vi behandler de personoplysninger, der indsamles. Vores behandling er naturligvis altid i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

1.3   Denne privatlivspolitik gælder, når vi er dataansvarlige, dvs. når vi behandler sager for vores kunder, ved ansættelse af nye medarbejdere og ved markedsføringsaktiviteter.

 

2. Hvordan indsamler vi dine data:

2.1   Vi indsamler oplysninger direkte hos dig eller fra tredjemand, herunder eksempelvis offentlige registre og myndigheder.

 

3. Hvilke data indsamles:

3.1   Vi indsamler og anvender kun de personoplysninger, der er nødvendige for at kunne opfylde vores aftaler eller for at kunne besvare din henvendelse.

3.2    Alt afhængigt af sagens eller henvendelsens karakter behandler vi almindelige oplysninger, cpr-numre, følsomme oplysninger samt oplysninger om strafbare forhold.

3.3   Normalvis vil det alene være nødvendigt at indhente almindelige kontaktoplysninger i form af navn, adresse, telefonnummer, e-mail og eventuelt legitimation i henhold til hvidvasklovens regler. Den konkrete sag kræver dog nogle gange, at der også behandles følsomme oplysninger samt oplysninger om strafbare forhold, eksempelvis i personskadesager og straffesager.

3.4   Vi behandler normalvis alene personoplysninger om vores kunder, modparter, parter involveret i sagskomplekser, leverandører, medarbejdere, jobansøgere og samarbejdspartnere.

 

4. De registrerede persondata anvendes til:

4.1   Vi indsamler og registrer normalvis kun persondata til følgende formål:

•    Opfyldelse af en aftale indgået med os
•    Besvarelse af henvendelser
•    Administrative formål
•    Stillingsbesættelse

 

5. Sletning:

5.1   Vi sørger for løbende at slette persondata, der ikke længere er nødvendig eller relevant for det formål, som oplysningerne blev indsamlet til.

5.2   Sagsrelaterede personoplysninger opbevarer vi som udgangspunkt i op til 10 år.

 

6. Samtykke:

6.1   Vi indhenter ikke dit samtykke til de i pkt. 4 anførte formål, idet vi er nødsaget til at behandle dine almindelige personoplysninger, for at kunne opfylde en aftale med dig, besvare din henvendelse eller opfylde lovkrav.

6.2   I det tilfælde at dine persondata ønskes anvendt til andre formål end de i pkt. 4 anførte, vil du blive særskilt bedt om at samtykke heri, inden behandlingen påbegyndes.

 

7. Videregivelse:

7.1   Vi videregiver alene dine personoplysninger til eksterne aktører, herunder eksempelvis offentlige myndigheder, modparter, kontraktsparter, domstolene mv., hvis dette er nødvendigt for, at vi kan opfylde vores aftale med dig, eller hvis dette kræves ifølge lovgivningen.

7.2   Vi bruger databehandlere (it-leverandører, elektronisk fakturering mv.) for at kunne levere den bedst mulige ydelse til vores kunder.

7.3   Internt hos LRP I/S er det i udgangspunktet kun de medarbejdere, der er tilknyttet din sag, der har adgang til de oplysninger, der ligger på sagen.

 

8. Sikkerhed:

8.1   Vi har interne regler for håndteringen af dine persondata, der, sammen med vores sikkerhedsforanstaltninger, sikrer at dine persondata beskyttes og sikres imod tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse eller adgang.

 

9.Du har ret til:

9.1   Indsigtsret; Du har altid ret til at få adgang til de persondata, som vi har registreret om dig, herunder at få oplyst hvilke data vi opbevarer om dig, hvor de er indsamlet fra, hvad vi skal bruge dem til. Hvis du ønsker det, kan du også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, hvem der opbevarer dem og hvor, samt hvem vi eventuelt deler dine data med.

9.2   Tavshedspligt; Der er i visse tilfælde oplysninger, som vi ikke udleverer. Det kan være, hvor vi er underlagt tavshedspligt, hvor andre privatpersoners privatlivsbeskyttelse vejer tungere, hvor det skal tages hensyn til immaterielle rettigheder og forretningshemmeligheder mv.

9.3   Ret til berigtigelse; I tilfælde af at vi har registreret persondata om dig, og du bliver bekendt med at de registrerede data ikke er korrekte eller er unøjagtige, er du berettiget til at anmode om, at de ukorrekte data slettes, samt at de unøjagtige data rettes.

Du skal sende information om de data, du måtte mene er unøjagtige eller forkerte, hvorefter vi vil tage os af sagen.

9.4   Ret til at blive glemt; Der kan være tilfælde, hvor du ikke er enig i, at vi fortsat må behandle dine persondata. I disse tilfælde kan du anmode os om at slette de pågældende data. Det kan du ligeledes gøre, såfremt du mener, at vi behandler data i strid med lovgivningen, behandlingen ikke længere er nødvendig, eller at du har trukket dit samtykke til behandlingen tilbage.

Vi vurderer herefter om der er baggrund for at efterkomme ønsket om sletning eller rettelse af persondata. Er der baggrund for at gennemføre sletning eller rettelse, vil dette ske hurtigst muligt.

9.5   Ret til indsigelse; Du kan til enhver tid gøre indsigelse over for vores behandling af dine persondata, eller mod at vi videregiver dine data.

I tilfælde af at du ønsker at gøre indsigelse, kan du kontakte os og angive, hvilken behandling du gør indsigelse imod og hvorfor.

Er din indsigelse berettiget, vil vi stoppe med at behandle dine persondata og vil enten slette eller tilbagelevere disse til dig.

9.6   Dataportabilitet; Du har ret til at få de persondata retur, som du måtte have stillet til rådighed for os, eller de data som vi har indhentet fra andre på baggrund af din accept heraf. Er du part i en kontrakt med os, kan du ligeledes få dine persondata retur, dog har vi ret til at behandle de persondata, der er nødvendige for at kunne opfylde aftalen med dig.

Du er ligeledes berettiget til at få overført dine persondata til en anden, såfremt du måtte ønske det, og overførslen i øvrigt er er forenelig med den indgåede kontrakt.

I tilfælde af at vi skal tilbagelevere eller videregive persondata, vil de blive leveret i et normalt anvendt format.

9.7   Vi bestræber os på at besvare henvendelser så hurtigt som muligt og senest en måned fra henvendelsens modtagelse. Dog kan der i perioder forekomme travlhed, der kan afstedkomme længere sagsbehandlingstid. I tilfælde heraf vil du blive orienteret herom.

9.8   Du kan klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Se nærmere herom på datatilsynet.dk.

 

10. Kontaktoplysninger:

10.1    Vi kan til enhver tid kontaktes på følgende måder:

LRP I/S
Mail: mail@lrp.dk
Telefon: 79 25 30 00
Adresse: Løvenørnsgade 17, 8700 Horsens
CVR: 25 49 36 56

Vores privatlivspolitik er senest opdateret den 28. august 2018. Ændringer vil blive offentliggjort løbende på denne side.