Privatlivspolitik

1. Formål

1.1   Hos LRP I/S tager vi beskyttelse af persondata alvorligt og ønsker at være en seriøs og sikker samarbejdspartner for vores kunder og samarbejdspartnere.

1.2   Vi har derfor udarbejdet denne privatlivspolitik, så du ved, hvordan vi behandler de personoplysninger, der indsamles. Vores behandling er naturligvis altid i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

1.3   Denne privatlivspolitik gælder, når vi er dataansvarlige, dvs. når vi behandler sager for vores kunder, ved ansættelse af nye medarbejdere og ved markedsføringsaktiviteter.

 

2. Hvordan indsamler vi dine data:

2.1   Vi indsamler oplysninger direkte hos dig eller fra tredjemand, herunder eksempelvis offentlige registre og myndigheder.

 

3. Hvilke data indsamles:

3.1   Vi indsamler og anvender kun de personoplysninger, der er nødvendige for at kunne opfylde vores aftaler eller for at kunne besvare din henvendelse.

3.2    Alt afhængigt af sagens eller henvendelsens karakter behandler vi almindelige oplysninger, cpr-numre, følsomme oplysninger samt oplysninger om strafbare forhold.

3.3   Normalvis vil det alene være nødvendigt at indhente almindelige kontaktoplysninger i form af navn, adresse, telefonnummer, e-mail og eventuelt legitimation i henhold til hvidvasklovens regler. Den konkrete sag kræver dog nogle gange, at der også behandles følsomme oplysninger samt oplysninger om strafbare forhold, eksempelvis i personskadesager og straffesager.

3.4   Vi behandler normalvis alene personoplysninger om vores kunder, modparter, parter involveret i sagskomplekser, leverandører, medarbejdere, jobansøgere og samarbejdspartnere.

 

4. De registrerede persondata anvendes til:

4.1   Vi indsamler og registrer normalvis kun persondata til følgende formål:

•    Opfyldelse af en aftale indgået med os
•    Besvarelse af henvendelser
•    Administrative formål
•    Stillingsbesættelse

 

5. Sletning:

5.1   Vi sørger for løbende at slette persondata, der ikke længere er nødvendig eller relevant for det formål, som oplysningerne blev indsamlet til.

5.2   Sagsrelaterede personoplysninger opbevarer vi som udgangspunkt i op til 10 år.

 

6. Samtykke:

6.1   Vi indhenter ikke dit samtykke til de i pkt. 4 anførte formål, idet vi er nødsaget til at behandle dine almindelige personoplysninger, for at kunne opfylde en aftale med dig, besvare din henvendelse eller opfylde lovkrav.

6.2   I det tilfælde at dine persondata ønskes anvendt til andre formål end de i pkt. 4 anførte, vil du blive særskilt bedt om at samtykke heri, inden behandlingen påbegyndes.

 

7. Videregivelse:

7.1   Vi videregiver alene dine personoplysninger til eksterne aktører, herunder eksempelvis offentlige myndigheder, modparter, kontraktsparter, domstolene mv., hvis dette er nødvendigt for, at vi kan opfylde vores aftale med dig, eller hvis dette kræves ifølge lovgivningen.

7.2   Vi bruger databehandlere (it-leverandører, elektronisk fakturering mv.) for at kunne levere den bedst mulige ydelse til vores kunder.

7.3   Internt hos LRP I/S er det i udgangspunktet kun de medarbejdere, der er tilknyttet din sag, der har adgang til de oplysninger, der ligger på sagen.

 

8. Sikkerhed:

8.1   Vi har interne regler for håndteringen af dine persondata, der, sammen med vores sikkerhedsforanstaltninger, sikrer at dine persondata beskyttes og sikres imod tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse eller adgang.

 

9.Du har ret til:

9.1   Indsigtsret; Du har altid ret til at få adgang til de persondata, som vi har registreret om dig, herunder at få oplyst hvilke data vi opbevarer om dig, hvor de er indsamlet fra, hvad vi skal bruge dem til. Hvis du ønsker det, kan du også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, hvem der opbevarer dem og hvor, samt hvem vi eventuelt deler dine data med.

9.2   Tavshedspligt; Der er i visse tilfælde oplysninger, som vi ikke udleverer. Det kan være, hvor vi er underlagt tavshedspligt, hvor andre privatpersoners privatlivsbeskyttelse vejer tungere, hvor det skal tages hensyn til immaterielle rettigheder og forretningshemmeligheder mv.

9.3   Ret til berigtigelse; I tilfælde af at vi har registreret persondata om dig, og du bliver bekendt med at de registrerede data ikke er korrekte eller er unøjagtige, er du berettiget til at anmode om, at de ukorrekte data slettes, samt at de unøjagtige data rettes.

Du skal sende information om de data, du måtte mene er unøjagtige eller forkerte, hvorefter vi vil tage os af sagen.

9.4   Ret til at blive glemt; Der kan være tilfælde, hvor du ikke er enig i, at vi fortsat må behandle dine persondata. I disse tilfælde kan du anmode os om at slette de pågældende data. Det kan du ligeledes gøre, såfremt du mener, at vi behandler data i strid med lovgivningen, behandlingen ikke længere er nødvendig, eller at du har trukket dit samtykke til behandlingen tilbage.

Vi vurderer herefter om der er baggrund for at efterkomme ønsket om sletning eller rettelse af persondata. Er der baggrund for at gennemføre sletning eller rettelse, vil dette ske hurtigst muligt.

9.5   Ret til indsigelse; Du kan til enhver tid gøre indsigelse over for vores behandling af dine persondata, eller mod at vi videregiver dine data.

I tilfælde af at du ønsker at gøre indsigelse, kan du kontakte os og angive, hvilken behandling du gør indsigelse imod og hvorfor.

Er din indsigelse berettiget, vil vi stoppe med at behandle dine persondata og vil enten slette eller tilbagelevere disse til dig.

9.6   Dataportabilitet; Du har ret til at få de persondata retur, som du måtte have stillet til rådighed for os, eller de data som vi har indhentet fra andre på baggrund af din accept heraf. Er du part i en kontrakt med os, kan du ligeledes få dine persondata retur, dog har vi ret til at behandle de persondata, der er nødvendige for at kunne opfylde aftalen med dig.

Du er ligeledes berettiget til at få overført dine persondata til en anden, såfremt du måtte ønske det, og overførslen i øvrigt er er forenelig med den indgåede kontrakt.

I tilfælde af at vi skal tilbagelevere eller videregive persondata, vil de blive leveret i et normalt anvendt format.

9.7   Vi bestræber os på at besvare henvendelser så hurtigt som muligt og senest en måned fra henvendelsens modtagelse. Dog kan der i perioder forekomme travlhed, der kan afstedkomme længere sagsbehandlingstid. I tilfælde heraf vil du blive orienteret herom.

9.8   Du kan klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Se nærmere herom på datatilsynet.dk.

 

10. Kontaktoplysninger:

10.1    Vi kan til enhver tid kontaktes på følgende måder:

LRP I/S
Mail: mail@lrp.dk
Telefon: 79 25 30 00
Adresse: Løvenørnsgade 17, 8700 Horsens
CVR: 25 49 36 56

Vores privatlivspolitik er senest opdateret den 28. august 2018. Ændringer vil blive offentliggjort løbende på denne side.

 

{english}

Privacy policy

 

1. Purpose

1.1   At LRP I/S, we take the protection of personal data seriously and want to be a serious and secure partner for our clients and partners.
1.2   We have therefore prepared this privacy policy, which will inform you about how we process the personal data that is collected. Our processing is naturally always in accordance with the personal data legislation in effect at any time.
1.3   This privacy policy applies when we are the data controller, i.e. when we process cases for our clients, when hiring new employees and for marketing activities.

 

2. How we collect your data:

2.1   We collect information directly from you or from third parties, including for example, public registries and authorities.


3. Which data is collected:

3.1   We collect and use only the personal data that is necessary in order to fulfil our agreements or to be able to respond to your enquiry.
3.2   Depending on the nature of the case or enquiry, we process general information, civil registration numbers, sensitive information and information about criminal offences.
3.3   Normally, it will only be necessary to obtain general contact information in the form of name, address, telephone number, e-mail and possible identification in accordance with the rules of the Danish Anti-Money Laundering Act. However, the specific case sometimes requires the processing of sensitive data as well as information about criminal offences, for example in personal injury cases and criminal cases.
3.4   We normally only process personal data about our clients, counterparties, parties involved in related cases, suppliers, employees, job applicants and partners.

 

4. The registered personal data is used for:

4.1   We normally collect and register only personal data for the following purposes:
• Fulfilment of an agreement entered into with us 
• Response to enquiries
• Administrative purposes
• Employment

 

5. Deletion:

5.1   We make sure to regularly delete personal data that is no longer necessary or relevant for the purpose for which the data was collected.
5.2   As a starting point, case-related personal data will be kept for up to 10 years.

 

6. Consent:

6.1   We do not obtain your consent for the purposes stated in section 4, as we are obliged to process your regular personal data in order to be able to fulfil an agreement with you, respond to your enquiry or meet legal requirements.
6.2   In the event that your personal data is to be used for purposes other than those stated in section 4, you will be asked separately to consent to this before processing begins.

 

7. Disclosure:

7.1   We will only disclose your personal data to external operators, including, for example, public authorities, counterparties, contractors, courts, etc., if this is necessary for us to fulfil our agreement with you or if this is required by law.
7.2   We use data processors (IT suppliers, electronic invoicing, etc.) to provide our clients with the best possible service.
7.3   In general, internally at LRP I/S, only the employees associated with your case have access to the case information.

 

8. Security:

8.1   We have internal rules for the processing of your personal data, which, together with our security measures, ensure that your personal data is protected and secured against destruction, loss, alteration, unauthorised disclosure or access.

 

9.You have the right to:

9.1   Right of access; You always have the right to access the personal data that we have registered about you, including to be informed of what data we store about you, where it is collected from, what we need to use it for. If you wish, you can also be informed about how long we store your personal data, who stores it and where, and with whom we may share your data.
9.2   Confidentiality; In some cases, there is information that we do not provide. This could be if we are subject to a duty of confidentiality, where other individuals’ privacy protection takes precedence, where intellectual property rights and trade secrets must be taken into consideration, etc.
9.3   The right to rectification; In the event that we have registered personal data about you, and you become aware that the recorded data is not correct or is inaccurate, you are entitled to request that the incorrect data are deleted and that the inaccurate data be rectified.
You must send information about data you think is inaccurate or incorrect, after which we will handle the matter.
9.4   Right to be forgotten; There may be cases where you do not agree that we should continue to process your personal data. In these cases, you can ask us to delete the data in question. You may also do so if you believe that we are processing data in violation of legislation, the processing is no longer necessary or if you have withdrawn your consent to the processing.

We will then assess whether there is a basis for complying with the request for deletion or correction of personal data. If there is a basis for performing deletion or correction, this will be done as soon as possible.
9.5   Right to object; You may at any time object to our processing of your personal data or object to us disclosing your data.
In the event that you wish to object, you can contact us and indicate which processing you are objecting to and why.
If your objection is justified, we will stop processing your personal data and either delete or return it to you.
9.6   Data portability; You have the right to have personal data returned which you have made available to us or that we have obtained from others on the basis of your acceptance thereof. If you are party to a contract with us, you may also have your personal data returned; however, we have the right to process the personal data necessary to be able to fulfil the agreement with you.
You are also entitled to have your personal data transferred to someone else if you so wish and the transfer does not otherwise conflict with the concluded contract.
In case we need to return or disclose personal data, it will be delivered in a normally-used format.
9.7   We strive to respond to enquiries as soon as possible and no later than one month from receipt of the enquiry. However, there may be busy periods where longer processing times may occur. You will be informed in such cases.
9.8   You may complain to the Danish Data Protection Agency about our processing of your personal data. See more about this at the datatilsynet.dk.

 

10. Contact information:

10.1   We may be contacted at any time in the following ways:
LRP I/S
Email: mail@lrp.dk
Telephone: 79 25 30 00
Address: Løvenørnsgade 17, 8700 Horsens
CVR: 25 49 36 56


Our privacy policy was last updated on 28 August 2018. Changes will be published on this page.