Betingelser

Vores betingelser

Nedenstående forretningsbetingelser gælder for alle opgaver, som LRP I/S ("LRP", ”vi” eller ”vores”), CVR-nummer 25 49 36 56, påtager sig for dig som klient (”Klienten” eller ”dig”). Forretningsbetingelserne gælder, med mindre andet er aftalt og tjener endvidere til opfyldelse af de forpligtelser, LRP har i henhold til de advokatetiske regler.

Forretningsbetingelserne tjener endvidere til opfyldelse af oplysningsforpligtelserne i henhold til de i Danmark gældende advokatetiske regler, punkt 13.

 

1. Interesse- eller loyalitetskonflikt

I overensstemmelse med Advokatsamfundets regler og vores habilitetsprocedurer afklarer vi, at der ikke foreligger nogen interesse- eller loyalitetskonflikt, inden vi endeligt påtager os en opgave for dig. Opstår der under sagens forløb inhabilitet eller interessekonflikt, som medfører, at vi må frasige os sagen, anbefaler vi gerne en anden advokat.

 

2. Identitetsoplysninger og hvidvaskning af penge

LRP er omfattet af loven om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge. Vi har derfor pligt til at indhente og opbevare identitetsoplysninger herunder ledelsesstrukturen og bagvedliggende ejerstruktur mv., i en lang række sagstyper.

Vi kan være forpligtet til at videregive hvidvaskningsoplysninger til relevante myndigheder, herunder udenlandske, hvis vi har mistanke om hvidvask. Vi kan endvidere blive pålagt at tilbageholde midler eller dokumenter tilhørende Klienten.

Vi kan ikke gøres ansvarlige for ovennævnte, i det omfang vi har handlet i god tro om varetagelse af berettigede interesser.

 

3. Diverse information

Oplysninger om LRP, herunder navne på advokater og andre relevante kontaktoplysninger, findes på vores hjemmeside: www.lrp.dk, og kan til enhver tid i øvrigt rekvireres ved henvendelse til os.

Advokaterne hos LRP er beskikket under Justitsministeriet og registreret hos Advokatsamfundet. Advokaterne er underlagt reglerne i retsplejeloven samt Advokatrådets etiske regler samt regler angående klientkonti.

Se Advokatsamfundets hjemmeside: www.advokatsamfundet.dk.

 

4. Honorar og betaling

Advokathonorarer fastsættes ud fra flere forskellige parametre, herunder medgået tid, juristens specialviden og erfaring, opgavens kompleksitet, sværhedsgrad, hastende karakter samt vigtighed og betydning for klienten. Øvrige parametre er de involverede værdier, det opnåede resultat og det med opgavens løsning forbundne ansvar.

Honoraret er eksklusive omkostninger og udlæg.

Når en opgave modtages kan det ofte være vanskeligt at estimere det honorar, vi vil beregne for opgavens udførelse Efter anmodning afgiver vi dog gerne – og altid overfor forbrugere - et begrundet overslag og oplysning om de forventede omkostninger og udlæg, ligesom vi så tidligt som muligt orienterer dig, hvis det viser sig, at det samlede honorar forventes at overstige overslaget.

Med mindre andet aftales afregnes transporttid med 100 %. Transport afregnes endvidere i henhold til statens gældende takster eller efter regning.

For ikke-forbrugersager (primært erhvervssager) forudsættes det, at Klienten ikke har tegnet en retshjælpsforsikring eller er berettiget til fri proces, og at vores Rådgivning er undtaget enhver form for retshjælp.

Såfremt der på et senere tidspunkt tegnes retshjælpsdækning eller der oppebæres anden form for retshjælp i ikke-forbrugersager, skal Klienten selvstændigt gøre LRP opmærksom herpå. Herefter må der på ny tages stilling til Sagens videre forløb, idet vi som udgangspunkt ikke påtager os Sager underlagt retshjælp eller anden form for forsikring eller offentlig retshjælp i erhvervssager.

 

5. Fakturering

Almindeligvis udsteder vi faktura, når opgaven er afsluttet. Løbende rådgivning og længerevarende opgaver forbeholder vi os ret til at (aconto) afregne med passende intervaller, oftest månedsvis eller kvartalsvis, medmindre andet er aftalt. Betalingsbetingelserne er 8 dage fra fakturadato, og der tillægges moms efter gældende regler.

Vi forbeholder os retten til at indstille vores arbejde og/eller afbryde vores samarbejde, såfremt vores fakturaer ikke betales rettidigt.

 

6. Forudbetaling

Vi anmoder som udgangspunkt om forudbetaling af udlæg og omkostninger. Vi forbeholder os retten til at afkræve forudbetaling af honorar/depositum, idet det tilsigtes at dette alene sker undtagelsesvist.

Forudbetalt honorar, udlæg eller omkostninger indsættes på vores klientkonto og kan inklusive eventuelle renter (positive såvel som negative) anvendes til udligning af/modregning i kommende fakturaer og dækning af omkostninger, medmindre andet er aftalt. Modregning kan dog ikke ske i beløb, som er øremærket til specifikke formål.

 

7. Udlæg

Klienten debiteres særskilt for udlæg og relevante omkostninger i forbindelse med den udførte bistand.

 

8. Klientmidler

LRP forvalter klientmidler efter gældende regler herom. I overensstemmelse hermed indsættes klientmidler på samleklientbankkonto eller særskilte klientkonti og tilskrevne renter (positive såvel som negative) tilfalder klienten i overensstemmelse med Advokatsamfundets retningslinjer, med mindre andet er aftalt.

LRP har samleklientbankkonto i Sydbank, Sparekassen Kronjylland og Den Jyske Sparekasse. Klientmidler er beskyttet under Lov om indskyder- og investorgarantiordning. Beskyttelsen er beløbsbegrænset til EUR 100.000 (ca. kr. 745.000) pr. klient pr. pengeinstitut, dog er indskud som følge af transaktioner vedrørende fast ejendom dækket med op til EUR 10 mio. (ca. kr. 75 mio.) i indtil 12 måneder fra indsættelsen af beløbet, forudsat ejendommen har været anvendt hovedsagelig ikke-erhvervsmæssigt eller er bestemt til hovedsagelig ikke-erhvervsmæssig anvendelse. Dækningsmaksimum beregnes for det enkelte pengeinstitut pr. klient og omfatter Klientens indeståender på egne konti, på separate klientkonti og på samleklientkonto. LRP hæfter ikke for tab af klientmidler, som måtte følge af insolvensbehandling af det pengeinstitut, hvori midlerne er indsat.

Vi kan kræve, at Klienten oplyser, hvor beløbet er overført fra. Hvis beløbet ikke kommer fra Klienten, forbeholder vi os retten til at bede om ID fra betaleren. Vi kan være forhindrede i at returnere eller behandle beløb, før sådanne forespørgsler er fuldført.

Beløb, som vi modtager, men som ikke kan identificeres, returneres til afsenderen eller opbevares, mens afsenderen undersøges.

 

9. Fortrolighed og personoplysninger

Samtlige medarbejdere hos LRP er underlagt tavshedspligt. Enhver oplysning fra eller vedrørende en klient hos LRP, som vi modtager i forbindelse med en opgave, behandles som fortrolig, medmindre det fremgår af omstændighederne, at oplysningen ikke er af fortrolig karakter.

I de tilfælde hvor det er nødvendigt for os at kommunikere med tredjeparter såsom Klientens andre rådgivere, modparter, myndigheder m.fl., vil sådan kommunikation som udgangspunkt ikke være fortrolig.

Vi opbevarer klientrelateret information og materiale i papirform, i elektronisk form eller i en blanding af disse. Vi anvender et elektronisk dokumenthåndteringssystem til hovedparten af vores klientrelaterede information og materiale såvel som et videnshåndteringssystem, som vil være tilgængeligt for relevante medarbejdere i LRP.

Særligt i relation til behandling af personoplysninger henvises til LRPs privatlivspolitik om LRPs behandling af personoplysninger, som findes på www.lrp.dk.

 

10. Insiderhandel

Enhver medarbejder hos LRP er endvidere omfattet af gældende lovgivning om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner mod handel med børsnoterede værdipapirer samt af et af firmaet etableret regelsæt. LRP har endvidere etableret interne procedurer til forebyggelse af insiderhandel.

 

11. Relevant Lovgivning

LRP rådgiver alene om dansk ret. Hvor det er hensigtsmæssigt, kan vi indhente rådgivning fra en eller flere udenlandske rådgivningsvirksomheder. Ved at engagere os i så henseende, gives der tilladelse hertil og til at dele information med sådanne rådgivningsvirksomheder. Sådanne ydelser er reguleret af den relevante lovgivning gældende for sådan rådgivningsvirksomhed. Den relevante rådgivningsvirksomhed er ansvarlig for egen rådgivning og ydelser.

 

12. Anvendelse af vores rådgivning

Vores rådgivning målrettes til den konkrete opgave for den konkrete Klient, og må derfor ikke anvendes til andet formål uden vores forudgående udtrykkelige godkendelse. Vi er således ikke ansvarlige for brugen af vores rådgivning til andre formål eller i andre sammenhænge. Vi er alene ansvarlige over for Klienten for den rådgivning, der er ydet, medmindre andet er aftalt.

 

13. Afslutning af opgaven

LRP fuldfører opgaven til dens naturlige afslutning, eller indtil klienten anmoder om, at sagen afsluttes. Vi forbeholder os dog ret til umiddelbart at afslutte vores bistand, hvis kredittiden på vores fakturaer trods rykkere er væsentligt overskredet, eller hvis der indtræder insolvens hos klienten. Vi forbeholder os endvidere ret til at udtræde af en sag, såfremt vi i særlige tilfælde ikke længere finder at kunne tage ansvaret for sagsbehandlingen, eller hvis vi mener, at det er i klientens interesse, at vores samarbejde ophører.

 

14. Fortrydelsesret

14.1 Klienter som er forbrugere

For Klienter som er forbrugere, i overensstemmelse med forbrugeraftaleloven, tilkommer der sådanne Klienter 14 dages fortrydelsesret på vores advokatydelser regnet fra dagen, hvor aftalen om levering af vores advokatydelser er indgået. Udløber fortrydelsesfristen på en helligdag, lørdag eller søndag, udskydes fortrydelsesfristen til næstkommende hverdag. Fortrydelsesretten ophører dog når vores advokatydelse er fuld udført.

Klienten er oplyst, at hvis klienten anmoder LRP om at påbegynde leveringen af vores advokatydelser inden fortrydelsesfristens udløb, skal Klienten betale LRP rimelige omkostninger, i henhold til forbrugeraftalelovens § 25, stk. 1 og 2, hvis forbrugeren udnytter fortrydelsesretten inden vores advokatydelse er fuldt leveret. Det beløb, som Klienten kan pålægges at betale, vil stå i rimeligt forhold med omfanget af vores advokatydelser, som allerede er leveret, sammenlignet med vores fulde advokatydelser ifølge det aftalte.

Ønsker Klienten at udøve sin fortrydelsesret, skal Klienten inden udløbet af fortrydelsesfristen give LRP meddelelse herom ved afgivelse af en utvetydig erklæring. Fortrydelsesretten kan eksempelvis gøres gældende pr. e-mail, brev, telefon eller fremmøde på LRPs adresse.

Fortrydelsesretten kan udøves uden at angive nogen bestemt grund.

Såfremt advokatydelsen fortrydes, refundere LRP eventuelle modtagne betalinger fratrukket LRPs krav på betaling af rimelige omkostninger, jf. punkt 14.1, andet afsnit. Såfremt Klienten endnu ikke har foretaget nogen indbetalinger, vil Klienten blive faktureret for ovennævnte rimelige omkostninger.

 

 

  14.2 Klienter som ikke er forbrugere

  Der tilkommer ikke fortrydelsesret til Klienter, som ikke er forbrugere.

   

  15. Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikringsdækning

  LRP er ansvarlig for den juridiske rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

  Vi har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor den udøves. Partnere og medarbejdere, som ikke er advokater, er også dækket af ansvarsforsikringen. Ansvarsforsikringen er tegnet hos HDI Danmark, CVR nr.: 37276251, Indiakaj 6, 1., 2100 København Ø - og garantien er stillet af HDI Danmark.

  Vores klientmæssige ansvar er dog begrænset til maksimalt DKK 3 millioner pr. opgave. Den samlede erstatning, som en Klient er berettiget til at modtage, og som vedrører samtlige de af Klienten rejste eller forhøjede krav inden for samme eller det umiddelbart efterfølgende kalenderår, kan heller ikke overstige DKK 3 millioner. Et ansvarsmaksimum er således det maksimale beløb, vi kan tilpligtes at betale i erstatning, kompensation, omkostninger, renter m.v.

  Vores ansvar omfatter ikke økonomiske konsekvensstab og følgeskader, herunder men ikke begrænset til driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image m.v. eller andre former for indirekte tab. 

  Såfremt Klienten bistås af flere rådgivere og med rådgivere indgår aftaler, der begrænser eller fraskriver rådgiverens ansvar, er Klienten forpligtet til at forfølge mulige krav i forhold til andre rådgivere eller tredjeparter, før end kravet rejses mod LRP.

  LRP er ikke ansvarlig for og hæfter ikke for Klienters eventuelle tab, der kan gøres gældende over for en tredjepart, uanset om LRP har henvist Klienten til denne. Desuden hæfter vi ikke for fejl, som bliver begået af underleverandører, herunder rådgivere, som vi efter aftale med Klienten har overleveret opgaven til. Dette gør sig også gældende, selvom fakturering sker via LRP.

  LRP er endvidere ikke ansvarlig for og hæfter ikke for tab som følge af Force Majeure hos Klienten, LRP, LRPs underleverandører eller samarbejdspartnere.

   

  16. Overdragelse

  En parts forpligtelser og rettigheder under vores samarbejde kan ikke overdrages til tredjepart uden den anden parts skriftlige samtykke.

   

  17. Klager

  LRP er underlagt Advokatsamfundets almindelige regler om klager.

  Hvis Klienten ikke er tilfreds med vores bistand eller honorar, opfordrer vi Klienten til at kontakte den sagsansvarlige jurist, med henblik på at søge en mindelig løsning.

  Kan der ikke opnås enighed om en klage, kan klienten indbringe sagen for Advokatnævnet.

       Kontaktoplysninger på Advokatnævnet:

       Advokatnævnets sekretariat, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. 

       www.advokatsamfundet.dk/advokatnaevnet.aspx

   

  18. Lovvalg og værneting

  Enhver tvist mellem Klienten og LRP skal løses i overensstemmelse med dansk ret.

  Enhver tvist der udspringer af vores rådgivning eller nærværende forretningsbetingelser i øvrigt skal afgøres ved Horsens Byret som første instans.