Betingelser

Forretningsbetingelser

Nedenstående forretningsbetingelser gælder for alle opgaver, som LRP I/S, CVR-nummer 25 49 36 56, påtager sig for dig som klient. Forretningsbetingelserne gælder, med mindre andet er aftalt og tjener endvidere til opfyldelse af de forpligtelser, LRP har i henhold til de advokatetiske regler. 

Forretningsbetingelserne tjener endvidere til opfyldelse af oplysningsforpligtelserne i henhold til de i Danmark gældende advokatetiske regler, punkt 13. 

1. Opgaven

Når LRP modtager en opgave, aftales omfanget af opgaven med klienten. Aftalen dokumenteres eventuelt af en ordrebekræftelse. Omfanget af opgaven kan justeres løbende efter behov. 


LRP ønsker at yde rådgivning i overensstemmelse med klientens forventninger samt værdiskabende rådgivning. 

LRP udfører alle opgaver i overensstemmelse med gældende regler, herunder de advokatetiske regler. 

LRP rådgiver alene om dansk ret, med mindre andet er aftalt. 

 

2. Fortrolighed og personoplysninger

Samtlige medarbejdere hos LRP er underlagt tavshedspligt. Enhver oplysning fra eller vedrørende en klient hos LRP, som vi modtager i forbindelse med en opgave, behandles som fortrolig, medmindre det fremgår af omstændighederne, at oplysningen ikke er af fortrolig karakter.


I de tilfælde, hvor det er nødvendigt for os at kommunikere med tredjeparter såsom klientens andre rådgivere, modparter, myndigheder m.fl., vil sådan kommunikation som udgangspunkt ikke være fortrolig.

 
Vi opbevarer klientrelateret information og materiale i papirform, i elektronisk form eller i en blanding af disse. Vi anvender et elektronisk dokumenthåndteringssystem til hovedparten af vores klientrelaterede information og materiale såvel som et videnshåndteringssystem, som vil være tilgængeligt for relevante medarbejdere i LRP. 

Særligt i relation til behandling af personoplysninger henvises til LRPs privatlivspolitik om LRPs behandling af personoplysninger, som findes på www.lrp.dk.

 

3. Interesse- eller loyalitetskonflikt

I overensstemmelse med Advokatsamfundets regler og vores habilitetsprocedurer afklarer vi, at der ikke foreligger nogen interesse- eller loyalitetskonflikt, inden vi endeligt påtager os en opgave for klienten. Opstår der under sagens forløb inhabilitet eller interessekonflikt, som medfører, at vi må frasige os sagen, anbefaler vi gerne en anden advokat.

Hvis vi må udtræde af en sag grundet interesse- eller loyalitetskonflikt, vil der i den konkrete sag blive taget stilling til, hvorvidt salær for arbejdet indtil udtrædelse skal frafaldes helt eller delvist.

Vurderingen af den enkelte sag i forhold til salær vil ske i overensstemmelse med de advokatetiske regler herfor.

 

4. Identitetsoplysninger og hvidvaskning af penge

Såfremt sagen er omfattet af reglerne i Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), er LRP som advokat forpligtet til at sende denne orientering samt indhente og opbevare ID-oplysninger. Oplysningerne omfatter personoplysninger såsom navn, hjemmeadresse, titel samt pasoplysninger og/eller kørekortoplysninger, som indeholder CPR-nummer. 


Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger er en retlig forpligtelse, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c. Formålet med at indhente og opbevare oplysningerne er at efterleve reglerne i hvidvaskloven, hvorefter der bl.a. er krav om foretagelse af kundekendskabsprocedurer i hele kundeforholdet, der indebærer en pligt for advokater til at have klarhed over klienters identitet. Oplysningerne opbevares under hele klientforholdets beståen og i en efterfølgende periode på 5 år, som er påkrævet i henhold til hvidvaskloven. Såfremt LRP måtte få mistanke om, at I/du er ved at hvidvaske penge eller finansiere terrorisme, er LRP forpligtet til at underrette Hvidvasksekretariatet om aktiviteterne samt videregive ID-oplysninger til Hvidvasksekretariatet. LRP må ikke orientere om, hvorvidt underretning har fundet sted.


Vi kan endvidere blive pålagt at tilbageholde midler eller dokumenter tilhørende klienten.


Vi kan ikke gøres ansvarlige for ovennævnte, i det omfang vi har handlet i god tro om varetagelse af berettigede interesser.

 

5. Diverse information

Oplysninger om LRP, herunder navne på advokater og andre relevante kontaktoplysninger, findes på vores hjemmeside: www.lrp.dk, og kan til enhver tid i øvrigt rekvireres ved henvendelse til os.


Advokaterne hos LRP er beskikket under Civilstyrelsen og registreret hos Advokatsamfundet. Advokaterne er underlagt reglerne i retsplejeloven samt Advokatrådets etiske regler samt regler angående klientkonti.


Se Advokatsamfundets hjemmeside: www.advokatsamfundet.dk.

 

6. Honorar og betaling

Advokathonorarer fastsættes ud fra flere forskellige parametre, herunder medgået tid, juristens specialviden og erfaring, opgavens kompleksitet, sværhedsgrad, hastende karakter samt vigtighed og betydning for klienten. Øvrige parametre er de involverede værdier, det opnåede resultat og det med opgavens løsning forbundne ansvar. 


Honoraret er eksklusive omkostninger og udlæg.


Når en opgave modtages kan det ofte være vanskeligt at estimere det honorar, vi vil beregne for opgavens udførelse Efter anmodning afgiver vi dog gerne – og altid overfor forbrugere - et begrundet overslag og oplysning om de forventede omkostninger og udlæg, ligesom vi så tidligt som muligt orienterer dig, hvis det viser sig, at det samlede honorar forventes at overstige overslaget.


Med mindre andet aftales afregnes transporttid med 100 %. Transport afregnes endvidere i henhold til statens gældende takster eller efter regning.

 

7. Fakturering

Almindeligvis udsteder vi faktura, når opgaven er afsluttet. Løbende rådgivning og længerevarende opgaver forbeholder vi os ret til at (aconto) afregne med passende intervaller, oftest månedsvis eller kvartalsvis, medmindre andet er aftalt. Betalingsbetingelserne er 8 dage fra fakturadato, og der tillægges moms efter gældende regler.


Ved forsinket betaling beregnes morarenter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.


Vi forbeholder os retten til at indstille vores arbejde og/eller afbryde vores samarbejde, såfremt vores fakturaer ikke betales rettidigt.

 

8. Forudbetaling

Vi anmoder som udgangspunkt om forudbetaling af udlæg og omkostninger. Vi forbeholder os retten til at afkræve forudbetaling af honorar/depositum, idet det tilsigtes at dette alene sker undtagelsesvist.


Forudbetalt honorar, udlæg eller omkostninger indsættes på vores klientkonto og kan inklusive eventuelle renter (positive såvel som negative) anvendes til udligning af/modregning i kommende fakturaer og dækning af omkostninger, medmindre andet er aftalt. Modregning kan dog ikke ske i beløb, som er øremærket til specifikke formål.

 

9. Udlæg

Klienten debiteres særskilt for udlæg og relevante omkostninger i forbindelse med den udførte bistand.

 

10. Klientmidler

LRP forvalter klientmidler efter gældende regler herom. I overensstemmelse hermed indsættes klientmidler på samleklientbankkonto eller særskilte klientkonti og tilskrevne renter (positive såvel som negative) tilfalder klienten i overensstemmelse med Advokatsamfundets retningslinjer, med mindre andet er aftalt. 


LRP har samleklientbankkonto i Sydbank, Sparekassen Kronjylland og Den Jyske Sparekasse. Klientmidler er beskyttet under Lov om indskyder- og investorgarantiordning. Beskyttelsen er beløbsbegrænset til EUR 100.000 (ca. kr. 745.000) pr. klient pr. pengeinstitut. Dækningsmaksimum beregnes for det enkelte pengeinstitut pr. klient og omfatter klientens indeståender på egne konti, på separate klientkonti og på samleklientkonto. LRP hæfter ikke for tab af klientmidler, som måtte følge af insolvensbehandling af det pengeinstitut, hvori midlerne er indsat.


Vi kan kræve, at klienten oplyser, hvor beløbet er overført fra. Hvis beløbet ikke kommer fra klienten, forbeholder vi os retten til at bede om ID fra betaleren. Vi kan være forhindrede i at returnere eller behandle beløb, før sådanne forespørgsler er fuldført. 


Beløb, som vi modtager, men som ikke kan identificeres, returneres til afsenderen eller opbevares, mens afsenderen undersøges.

 

11. Insiderhandel

Enhver medarbejder hos LRP er endvidere omfattet af gældende lovgivning om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner mod handel med børsnoterede værdipapirer samt af et af firmaet etableret regelsæt. LRP har endvidere etableret interne procedurer til forebyggelse af insiderhandel.

 

12. Relevant lovgivning

LRP rådgiver alene om dansk ret. Hvor det er hensigtsmæssigt, kan vi indhente rådgivning fra en eller flere udenlandske rådgivningsvirksomheder. Ved at engagere os i så henseende, gives der tilladelse hertil og til at dele information med sådanne rådgivningsvirksomheder. Sådanne ydelser er reguleret af den relevante lovgivning gældende for sådan rådgivningsvirksomhed. Den relevante rådgivningsvirksomhed er ansvarlig for egen rådgivning og ydelser.

 

13. Anvendelse af vores rådgivning

Vores rådgivning målrettes til den konkrete opgave for den konkrete klient, og må derfor ikke anvendes til andet formål uden vores forudgående udtrykkelige godkendelse. Vi er således ikke ansvarlige for brugen af vores rådgivning til andre formål eller i andre sammenhænge. Vi er alene ansvarlige over for klienten for den rådgivning, der er ydet, medmindre andet er aftalt.

 

14. Afslutning af opgaven

LRP fuldfører opgaven til dens naturlige afslutning, eller indtil klienten anmoder om, at sagen afsluttes. Vi forbeholder os dog ret til umiddelbart at afslutte vores bistand, hvis kredittiden på vores fakturaer trods rykkere er væsentligt overskredet, eller hvis der indtræder insolvens hos klienten. Vi forbeholder os endvidere ret til at udtræde af en sag, såfremt vi i særlige tilfælde ikke længere finder at kunne tage ansvaret for sagsbehandlingen, eller hvis vi mener, at det er i klientens interesse, at vores samarbejde ophører.

 

15. Fortrydelsesret

For klienter som er forbrugere, i overensstemmelse med forbrugeraftaleloven, tilkommer der sådanne klienter 14 dages fortrydelsesret såfremt rådgivningen er omfattet af fortrydelsesretten. Fristen regnes fra dagen, hvor aftalen om levering af vores advokatydelser er indgået. Udløber fortrydelsesfristen på en helligdag, lørdag eller søndag, udskydes fortrydelsesfristen til næstkommende hverdag. Fortrydelsesretten ophører dog når vores advokatydelse er fuld udført.


Klienten er oplyst, at hvis klienten anmoder LRP om at påbegynde leveringen af vores advokatydelser inden fortrydelsesfristens udløb, skal klienten betale LRP rimelige omkostninger, i henhold til forbrugeraftalelovens § 25, stk. 1 og 2, hvis forbrugeren udnytter fortrydelsesretten inden vores advokatydelse er fuldt leveret. Det beløb, som klienten kan pålægges at betale, vil stå i rimeligt forhold med omfanget af vores advokatydelser, som allerede er leveret, sammenlignet med vores fulde advokatydelser ifølge det aftalte.


Ønsker klienten at udøve sin fortrydelsesret, skal klienten inden udløbet af fortrydelsesfristen give LRP meddelelse herom ved afgivelse af en utvetydig erklæring. Fortrydelsesretten kan eksempelvis gøres gældende pr. e-mail, brev, telefon eller fremmøde på LRPs adresse.


Fortrydelsesretten kan udøves uden at angive nogen bestemt grund.


Såfremt advokatydelsen fortrydes, refunderer LRP eventuelle modtagne betalinger fratrukket LRPs krav på betaling af rimelige omkostninger, jf. ovenfor. Såfremt klienten endnu ikke har foretaget nogen indbetalinger, vil klienten blive faktureret for ovennævnte rimelige omkostninger.
 

15.1 Klienter som er forbrugere

Der tilkommer ikke fortrydelsesret til klienter, som ikke er forbrugere.

 

16. Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikringsdækning

LRP er ansvarlig for den juridiske rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. 

Vi har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor den udøves. Partnere og medarbejdere, som ikke er advokater, er også dækket af ansvarsforsikringen. Ansvarsforsikringen er tegnet hos HDI-Gerling Forsikring, CVR nr.: 37276251, Indiakaj 6, 1., 2100 København Ø - og garantien er stillet af HDI-Gerling Forsikring.


Klienten kan alene rejse krav mod LRP og ikke mod den enkelte partner eller medarbejder.


Vores klientmæssige ansvar er dog begrænset til maksimalt DKK 3 millioner pr. opgave. Den samlede erstatning, som en klient er berettiget til at modtage, og som vedrører samtlige de af klienten rejste eller forhøjede krav inden for samme eller det umiddelbart efterfølgende kalenderår, kan heller ikke overstige DKK 3 millioner. Et ansvarsmaksimum er således det maksimale beløb, vi kan tilpligtes at betale i erstatning, kompensation, omkostninger, renter m.v.


Vores ansvar omfatter ikke økonomiske konsekvensstab og følgeskader, herunder men ikke begrænset til driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image m.v. eller andre former for indirekte tab. 


Såfremt klienten bistås af flere rådgivere og med rådgivere indgår aftaler, der begrænser eller fraskriver rådgiverens ansvar, er klienten forpligtet til at forfølge mulige krav i forhold til andre rådgivere eller tredjeparter, før end kravet rejses mod LRP. 


LRP er ikke ansvarlig for og hæfter ikke for klienters eventuelle tab, der kan gøres gældende over for en tredjepart, uanset om LRP har henvist klienten til denne. Desuden hæfter vi ikke for fejl, som bliver begået af underleverandører, herunder rådgivere, som vi efter aftale med klienten har overleveret opgaven til. Dette gør sig også gældende, selvom fakturering sker via LRP.


LRP er endvidere ikke ansvarlig for og hæfter ikke for tab som følge af Force Majeure hos klienten, LRP, LRPs underleverandører eller samarbejdspartnere.
 

17. Overdragelse

En parts forpligtelser og rettigheder under vores samarbejde kan ikke overdrages til tredjepart uden den anden parts skriftlige samtykke.

 

18. Klager

LRP er underlagt Advokatsamfundets almindelige regler om klager.

Hvis Klienten ikke er tilfreds med vores bistand eller honorar, opfordrer vi klienten til at kontakte den sagsansvarlige jurist, med henblik på at søge en mindelig løsning.

Kan der ikke opnås enighed om en klage, kan klienten indbringe sagen for Advokatnævnet.

     Kontaktoplysninger på Advokatnævnet:

     Advokatnævnets sekretariat, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. 

     www.advokatsamfundet.dk/advokatnaevnet.aspx

 

19. Forældelse

Hvis klienten er erhvervsdrivende, forældes erstatningskrav imod LRP, 12 måneder efter klienten bliver bekendt med, eller burde være blevet bekendt med, de omstændigheder, som begrunder et krav. Forældelse indtræder dog senest 3 år efter rådgivningen, som kravet baseres på, er ydet.

Hvis klienten er forbruger forældes erstatningskrav mod LRP i overensstemmelse med gældende lovgivning senest 3 år efter rådgivningen, som kravet baseres på, er ydet.
 

 

20. Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem Klienten og LRP skal løses i overensstemmelse med dansk ret.

Enhver tvist der udspringer af vores rådgivning eller nærværende forretningsbetingelser i øvrigt skal afgøres ved Horsens Byret som første instans.

 

{english}

Our Terms and Conditions

The terms and conditions below apply to all tasks that LRP I/S Company Reg. No. 25 49 36 56, undertakes for you as client. The terms and conditions apply, unless otherwise is agreed and they also serve to meet the LRP’s obligations according to the code of conduct for attorneys. 

Furthermore, the terms and conditions serve to meet the disclosure requirements in accordance with the applicable ethical rules in Denmark, section 13.
 

1. The Task

When LRP receives a task, the scope of the task is agreed with the client. The agreement may be docu-mented in an order confirmation. The scope of the task can continuously be adjusted as needed.


LRP seek to provide legal services in accordance with the client’s expectations, as well as providing value-creating counselling. 


LRP execute all tasks in accordance with applicable rules, including the code of conduct for attorneys. 


LRP alone advice on Danish law, unless otherwise is agreed.
 

2. Confidentiality and Personal Data

All employees of LRP are subject to confidentiality. All information from or regarding LRP clients, which is received in connection with a task, will be treated as confidential, unless circumstances dictate that the information is not confidential in nature. 


In cases, where communication with third parties is necessary, such as clients’ other advisers, counterparties, authorities, etc., such communication will generally not be confidential. 


We store client-related information and material in paper, electronic form or in a mixture of these. We use an electronic document management system for most of our client-related information and material as well as a knowledge management system, which will be available to relevant employees of LRP. 
Particularly, in relation to the processing of personal data, we refer to LRP’s privacy policy on LRP’s pro-cessing of personal data, which can be found at www.lrp.dk.
 

3. Conflict of Interest or Loyalty

In accordance with the Danish Bar and Law Society’s rules and our impartiality procedures, we clarify that there is no conflict of interest or loyalty before we finally undertake a task for the client. If, during the case, impartiality or conflict of interest occurs, that leads to us waiving the case, we will be happy to recommend another attorney. 

If we must withdraw from a case due to conflict of interest or conflict of loyalties, it will be decided in the specific case as to whether remuneration for the work until withdrawal should be waived in whole or in part.

 

Assessment of the individual case regarding fees, will be made in accordance with the Code of Ethics for attorneys.

 

4. Identity Information and Money Laundering

If the case is covered by the rules of the Danish Act on Measures to Prevent Money Laundering and Financ-ing of Terrorism (the Money Laundering Act), LRP, as an attorney, is obliged to send this information and to obtain and store ID information. The information includes personal information such as name, home address, title as well as passport information and/or driver’s license information that include a social security number.
 
The legal basis for the processing of personal data is a legal obligation, cf. Article 6, section 1(C) of the Data Protection Regulation. The purpose of collecting and storing the information is to comply with the rules of the Money Laundering Act, which amongst other, require the provision of customer knowledge proce-dures throughout the customer relationship, which entails a duty for attorneys to have clarity about client’s identity. The information is stored throughout the whole client relationship and for a subsequent period of 5 years, which is required under the Money Laundering Act. If LRP suspects that you launder money or fi-nance terrorism, LRP is obliged to notify the Money Laundering Secretariat about the activities and pass on ID information to the Money Laundering Secretariat. LRP shall not disclose whether a notification has been made. 

We may also be required to withhold funds or documents belonging to the client. 

To the extent that we have acted in good faith in the pursuit of legitimate interests, we cannot be held responsible for the above mentioned.
 

 

5. Miscellaneous Information

Information about LRP, including the names of attorneys and other relevant contact information, can be found on our website, www.lrp.dk, and can also be obtained at any time by contacting us. 


Attorneys at LRP are appointed under the Ministry of Justice and registered with the Danish Bar and Law Society. The attorneys are subject to the rules of the Danish Administration of Justice Act and the Danish Bar and Law Society Council’s ethical rules, as well as rules regarding client accounts. 
See the Danish Bar and Law Society’s website: www.advokatsamfundet.dk/english/.

 

6. Fee and Payment

Attorney fees are determined based on several different parameters, including time spent, professional expertise and experience, complexity of the task, severity, urgent nature as well as importance and signifi-cance to the client. Other parameters are the values involved, the achieved result and the responsibility associated with the task solution.

The fee is excluding costs and expenses.

When a task is received, it can often be difficult to estimate the fee that we will charge for the execution of the task. Upon request, however, we would be happy to provide – and always to consumers – a justified estimate and information about the expected costs and expenses. Similarly, we will also inform you if it turns out that the total fee is expected to exceed the estimate.

Unless otherwise is agreed, transportation time is charged at 100%. Transportation is also settled according to the government’s applicable rates or by bill.
 

7. Invoicing

Usually, we issue an invoice when the task is completed. In the case of ongoing advice and long-term tasks, we reserve the right to settle on account at appropriate intervals, usually monthly or quarterly, unless otherwise is agreed. The payment terms are 8 days from the invoice date, and VAT is added according to applicable rules.

In the event of late payment, interest on overdue payments is calculated in accordance with the provisions of the Interest Act. 
    
We reserve the right to suspend our work and/or stop our cooperation if our invoices are not paid on time. 
 

8. Prepayment

As a start we request a prepayment of expenses and costs. We reserve the right to demand advance pay-ment of fees/deposit, given that we only intend to do so in exceptional cases. 

Prepaid fees, expenses or costs are deposited into our client account and may be used to offset future invoices and cover costs, including any interests (positive as well as negative), unless otherwise is agreed. However, offsetting cannot be made in amounts that are earmarked for specific purposes. 
 

9. Expenses

The client is charged separately for expenses and relevant costs in connection with the assistance provided.

 

10. Client Funds

LRP manage client funds in accordance with applicable regulations. In accordance with this, client funds are deposited into the joint client account or separate client accounts and accrued interest (positive as well as negative) accrues to the client, in accordance with the Danish Bar and Law Society’s guidelines, unless otherwise is agreed. 

LRP has a joint client bank account ins Sydbank, Sparekassen Kronjylland and Den Jyske Sparekasse. Client funds are protected under the Danish Act on a Guarantee Fund for Depositors and Investors. The protection is Limited to EUR 100,000 (approx. DKK 745.000) per client per bank. Maximum cover is calcu-lated for the individual bank per client and includes the client’s deposits in own accounts, in separate ac-counts and in the joint client account. LRP is not liable for any loss of client funds that may result from insol-vency proceedings by the bank in which the funds are deposited. 

We may require the client to disclose where the amount has been transferred from. If the amount does not come from the client, we reserve the right to request ID from the payer. We may be prevented from return-ing or processing amounts before such queries are completed. 

Received amounts that cannot be identified, are returned to the sender or stored while the sender is being investigated.
 

11. Insider Trading

Any employee of LRP is also subject to applicable legislation prohibiting the disclosure of internal knowledge of listed companies and restrictions on the trading of listed securities as well as to a set of rules established by the company. Furthermore, LRP has established internal procedures for the prevention of insider trading.

 

12. Relevant Legislation

LRP only advices on Danish Law. Where it is appropriate, we may obtain advice from one or more foreign advisory companies. By hiring us in this regard, permission is granted for us to do so and to share infor-mation with such advisory companies. Such services are regulated by the relevant legislation applicable to such advisory companies. The advisory company is responsible for their own advice and services.

 

13. Application of Our Advice

Our advice is targeted at the specific task and for the specific client. Therefore, it must not be used for any other purpose without our prior express approval. We are thus not liable for the use of our advice for other purposes or in other contexts. We are only liable for the advice provided to the client, unless otherwise is agreed.

 

14. Completion of the Task

LRP complete the task to its natural conclusion, or until the client requests the case to be closed. However, we reserve the right to immediately stop our assistance, if the credit period on our invoices has been significantly exceeded, despite reminders, or if the client becomes insolvent. We also reserve the right to withdraw from the case if we, in special cases, no longer find it possible to take responsibility for the processing of the case or if we believe that it is in the client’s interest that our cooperation ceases.

 

15. Right of Withdrawal

In accordance with the Danish Consumers Contracts Act, clients who are consumers are entitled to a 14-day right to withdrawal if the legal service is covered by the right of withdrawal. The 14 days is calculated from the day on which the agreement on the provision of our legal services has been concluded. If the withdrawal period expires on a public holiday, Saturday or Sunday, the withdrawal period is postponed to the next working day. However, the right of withdrawal ends when our legal services are fully performed. 

The client is informed, that if the client requests LRP to commence the provision of our legal services be-fore the expiry of the withdrawal period, the client must pay LRP reasonable costs, in accordance with section 25 (1) and (2) of the Danish Consumer Contracts Act, if the consumer exercises the right of withdrawal before our legal services are fully provided. The amount that the client can be required to pay, will be reasonable in relation to the extent of the legal services that already has been provided, compared to our full legal services according to what is agreed. 

If the client wishes to exercise the right of withdrawal, the client must notify LRP by submitting an unequivocal statement before the expiry of the withdrawal period. The right of withdrawal can be exercised by e-mail, letter, telephone, or physical attendance at LRP’s address. 

The right of withdrawal may be exercised without stating a reason.

If the legal service is withdrawn, LRP will refund received payments deducted LRP’s claim for payment for reasonable costs, cf. above. If the client has not yet made any payments, the client will be invoiced for the above-mentioned costs. 

15.1 Clients who are not consumers

The right of withdrawal is not provided for clients who are not consumers.
 

16. Liability, Limitation of Liability and Insurance Cover

LRP is responsible for legal services in accordance with the general rules of Danish Law. 

We have taken out liability insurance and provided a guarantee in accordance with the rules of the Danish Bar and Law Society. The liability insurance covers all legal activities, regardless of where it is performed. 

Partners and employees who are not attorneys, are also covered by the liability insurance. The liability in-surance is taken out with HDI-Gerling Forsikring, CVR no.: 37276251, Indiakaj 6, 1., 2100 Copenhagen Ø, and the guarantee is provided by HDI Gerling Forsikring.


The client can only put in a claim against LRP and not against an individual partner or employee.

However, our client liability is limited to a maximum of DKK 3 million per task. The total compensation a client can be entitled to receive relates to all claims raised or increased by the client within the same or following calendar year, cannot exceed DKK 3 million. A maximum liability limit is thus the maximum amount we can be required to pay in damages, compensation, costs, interests etc. 

Our liability does not include financial consequential losses and consequential damages, including but not limited to operating losses, loss of data, lost profits, goodwill, image etc. or other forms of indirect losses. 

If the client is assisted by several advisers and enters into agreements with advisers that limit or renounce the advisor’s liability. The client is obliged to pursue possible claims in relation to other advisers or third parties before the claim is raised against LRP. 

LRP is not responsible or liable for any client losses that may be claimed against a third party, regardless of whether LRP has referred the client to this third party. In addition, LRP is not liable for any errors that are committed by subcontractors, including advisers, to whom we have handed over the task in agreement with the client. This also applies if invoicing is done via LRP. 

Furthermore, LRP is not responsible or liable for losses due to Force Majeure of the client, LRP, LRP’s subcontractors or partners.
 

 

17. Assignment

One party's obligations and rights during our cooperation cannot be assigned to third parties without the other party's written consent.

 

18. Complaints

Regarding complaints, LRP is subject to the general rules of the Danish Bar and Law Society.

If the client is not satisfied with our assistance or fees, we encourage the client to contact the attorney re-sponsible for the case, to seek an amicable solution.  

If it is not possible to find a solution to a complaint, the client may bring the before the Disciplinary Board of the Danish Bar and Law Society.

Contact information for the Disciplinary Board of the Danish Bar and Law Society:

The Secretariat of the Disciplinary Board of the Danish Bar and Law Society
Kronprinsessegade 28, 1306 Copenhagen K.
www.advokatsamfundet.dk/english/


 

19. Statute of Limitations

If the client is a tradesman, claim for compensation against LRP expire 12 months after the client becomes aware or should have been aware of the circumstances that justify a claim. However, statute of limitations enters no later than 3 years after the advice, on which the claim is based, has been provided.

 
If the client is a consumer, claim for compensation against LRP expire no later than 3 years after the advice, on which the claim is based, in accordance with current legislation.
 

20. Applicable Law and Legal Venue

Any dispute between the client and LRP must be resolved in accordance with Danish Law. 

Any dispute arising due to our advice, or these business terms shall otherwise be settled by Horsens City Court as the court of first instance.