Betingelser

Vores betingelser

Nedenstående forretningsbetingelser gælder for alle opgaver, som LRP I/S ("LRP", ”vi” eller ”vores”), CVR-nummer 25 49 36 56, påtager sig for dig som klient (”Klienten” eller ”dig”). Forretningsbetingelserne gælder, med mindre andet er aftalt og tjener endvidere til opfyldelse af de forpligtelser, LRP har i henhold til de advokatetiske regler.

Forretningsbetingelserne tjener endvidere til opfyldelse af oplysningsforpligtelserne i henhold til de i Danmark gældende advokatetiske regler, punkt 13.

 

1. Interesse- eller loyalitetskonflikt

I overensstemmelse med Advokatsamfundets regler og vores habilitetsprocedurer afklarer vi, at der ikke foreligger nogen interesse- eller loyalitetskonflikt, inden vi endeligt påtager os en opgave for dig. Opstår der under sagens forløb inhabilitet eller interessekonflikt, som medfører, at vi må frasige os sagen, anbefaler vi gerne en anden advokat.

 

2. Identitetsoplysninger og hvidvaskning af penge

LRP er omfattet af loven om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge. Vi har derfor pligt til at indhente og opbevare identitetsoplysninger herunder ledelsesstrukturen og bagvedliggende ejerstruktur mv., i en lang række sagstyper.

Vi kan være forpligtet til at videregive hvidvaskningsoplysninger til relevante myndigheder, herunder udenlandske, hvis vi har mistanke om hvidvask. Vi kan endvidere blive pålagt at tilbageholde midler eller dokumenter tilhørende Klienten.

Vi kan ikke gøres ansvarlige for ovennævnte, i det omfang vi har handlet i god tro om varetagelse af berettigede interesser.

 

3. Diverse information

Oplysninger om LRP, herunder navne på advokater og andre relevante kontaktoplysninger, findes på vores hjemmeside: www.lrp.dk, og kan til enhver tid i øvrigt rekvireres ved henvendelse til os.

Advokaterne hos LRP er beskikket under Justitsministeriet og registreret hos Advokatsamfundet. Advokaterne er underlagt reglerne i retsplejeloven samt Advokatrådets etiske regler samt regler angående klientkonti.

Se Advokatsamfundets hjemmeside: www.advokatsamfundet.dk.

 

4. Honorar og betaling

Advokathonorarer fastsættes ud fra flere forskellige parametre, herunder medgået tid, juristens specialviden og erfaring, opgavens kompleksitet, sværhedsgrad, hastende karakter samt vigtighed og betydning for klienten. Øvrige parametre er de involverede værdier, det opnåede resultat og det med opgavens løsning forbundne ansvar.

Honoraret er eksklusive omkostninger og udlæg.

Når en opgave modtages kan det ofte være vanskeligt at estimere det honorar, vi vil beregne for opgavens udførelse Efter anmodning afgiver vi dog gerne – og altid overfor forbrugere - et begrundet overslag og oplysning om de forventede omkostninger og udlæg, ligesom vi så tidligt som muligt orienterer dig, hvis det viser sig, at det samlede honorar forventes at overstige overslaget.

Med mindre andet aftales afregnes transporttid med 100 %. Transport afregnes endvidere i henhold til statens gældende takster eller efter regning.

For ikke-forbrugersager (primært erhvervssager) forudsættes det, at Klienten ikke har tegnet en retshjælpsforsikring eller er berettiget til fri proces, og at vores Rådgivning er undtaget enhver form for retshjælp.

Såfremt der på et senere tidspunkt tegnes retshjælpsdækning eller der oppebæres anden form for retshjælp i ikke-forbrugersager, skal Klienten selvstændigt gøre LRP opmærksom herpå. Herefter må der på ny tages stilling til Sagens videre forløb, idet vi som udgangspunkt ikke påtager os Sager underlagt retshjælp eller anden form for forsikring eller offentlig retshjælp i erhvervssager.

 

5. Fakturering

Almindeligvis udsteder vi faktura, når opgaven er afsluttet. Løbende rådgivning og længerevarende opgaver forbeholder vi os ret til at (aconto) afregne med passende intervaller, oftest månedsvis eller kvartalsvis, medmindre andet er aftalt. Betalingsbetingelserne er 8 dage fra fakturadato, og der tillægges moms efter gældende regler.

Vi forbeholder os retten til at indstille vores arbejde og/eller afbryde vores samarbejde, såfremt vores fakturaer ikke betales rettidigt.

 

6. Forudbetaling

Vi anmoder som udgangspunkt om forudbetaling af udlæg og omkostninger. Vi forbeholder os retten til at afkræve forudbetaling af honorar/depositum, idet det tilsigtes at dette alene sker undtagelsesvist.

Forudbetalt honorar, udlæg eller omkostninger indsættes på vores klientkonto og kan inklusive eventuelle renter (positive såvel som negative) anvendes til udligning af/modregning i kommende fakturaer og dækning af omkostninger, medmindre andet er aftalt. Modregning kan dog ikke ske i beløb, som er øremærket til specifikke formål.

 

7. Udlæg

Klienten debiteres særskilt for udlæg og relevante omkostninger i forbindelse med den udførte bistand.

 

8. Klientmidler

LRP forvalter klientmidler efter gældende regler herom. I overensstemmelse hermed indsættes klientmidler på samleklientbankkonto eller særskilte klientkonti og tilskrevne renter (positive såvel som negative) tilfalder klienten i overensstemmelse med Advokatsamfundets retningslinjer, med mindre andet er aftalt.

LRP har samleklientbankkonto i Sydbank, Sparekassen Kronjylland og Den Jyske Sparekasse. Klientmidler er beskyttet under Lov om indskyder- og investorgarantiordning. Beskyttelsen er beløbsbegrænset til EUR 100.000 (ca. kr. 745.000) pr. klient pr. pengeinstitut, dog er indskud som følge af transaktioner vedrørende fast ejendom dækket med op til EUR 10 mio. (ca. kr. 75 mio.) i indtil 12 måneder fra indsættelsen af beløbet, forudsat ejendommen har været anvendt hovedsagelig ikke-erhvervsmæssigt eller er bestemt til hovedsagelig ikke-erhvervsmæssig anvendelse. Dækningsmaksimum beregnes for det enkelte pengeinstitut pr. klient og omfatter Klientens indeståender på egne konti, på separate klientkonti og på samleklientkonto. LRP hæfter ikke for tab af klientmidler, som måtte følge af insolvensbehandling af det pengeinstitut, hvori midlerne er indsat.

Vi kan kræve, at Klienten oplyser, hvor beløbet er overført fra. Hvis beløbet ikke kommer fra Klienten, forbeholder vi os retten til at bede om ID fra betaleren. Vi kan være forhindrede i at returnere eller behandle beløb, før sådanne forespørgsler er fuldført.

Beløb, som vi modtager, men som ikke kan identificeres, returneres til afsenderen eller opbevares, mens afsenderen undersøges.

 

9. Fortrolighed og personoplysninger

Samtlige medarbejdere hos LRP er underlagt tavshedspligt. Enhver oplysning fra eller vedrørende en klient hos LRP, som vi modtager i forbindelse med en opgave, behandles som fortrolig, medmindre det fremgår af omstændighederne, at oplysningen ikke er af fortrolig karakter.

I de tilfælde hvor det er nødvendigt for os at kommunikere med tredjeparter såsom Klientens andre rådgivere, modparter, myndigheder m.fl., vil sådan kommunikation som udgangspunkt ikke være fortrolig.

Vi opbevarer klientrelateret information og materiale i papirform, i elektronisk form eller i en blanding af disse. Vi anvender et elektronisk dokumenthåndteringssystem til hovedparten af vores klientrelaterede information og materiale såvel som et videnshåndteringssystem, som vil være tilgængeligt for relevante medarbejdere i LRP.

Særligt i relation til behandling af personoplysninger henvises til LRPs privatlivspolitik om LRPs behandling af personoplysninger, som findes på lrp.dk.

 

10. Insiderhandel

Enhver medarbejder hos LRP er endvidere omfattet af gældende lovgivning om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner mod handel med børsnoterede værdipapirer samt af et af firmaet etableret regelsæt. LRP har endvidere etableret interne procedurer til forebyggelse af insiderhandel.

 

11. Relevant Lovgivning

LRP rådgiver alene om dansk ret. Hvor det er hensigtsmæssigt, kan vi indhente rådgivning fra en eller flere udenlandske rådgivningsvirksomheder. Ved at engagere os i så henseende, gives der tilladelse hertil og til at dele information med sådanne rådgivningsvirksomheder. Sådanne ydelser er reguleret af den relevante lovgivning gældende for sådan rådgivningsvirksomhed. Den relevante rådgivningsvirksomhed er ansvarlig for egen rådgivning og ydelser.

 

12. Anvendelse af vores rådgivning

Vores rådgivning målrettes til den konkrete opgave for den konkrete Klient, og må derfor ikke anvendes til andet formål uden vores forudgående udtrykkelige godkendelse. Vi er således ikke ansvarlige for brugen af vores rådgivning til andre formål eller i andre sammenhænge. Vi er alene ansvarlige over for Klienten for den rådgivning, der er ydet, medmindre andet er aftalt.

 

13. Afslutning af opgaven

LRP fuldfører opgaven til dens naturlige afslutning, eller indtil klienten anmoder om, at sagen afsluttes. Vi forbeholder os dog ret til umiddelbart at afslutte vores bistand, hvis kredittiden på vores fakturaer trods rykkere er væsentligt overskredet, eller hvis der indtræder insolvens hos klienten. Vi forbeholder os endvidere ret til at udtræde af en sag, såfremt vi i særlige tilfælde ikke længere finder at kunne tage ansvaret for sagsbehandlingen, eller hvis vi mener, at det er i klientens interesse, at vores samarbejde ophører.

 

14. Fortrydelsesret

14.1 Klienter som er forbrugere

For Klienter som er forbrugere, i overensstemmelse med forbrugeraftaleloven, tilkommer der sådanne Klienter 14 dages fortrydelsesret på vores advokatydelser regnet fra dagen, hvor aftalen om levering af vores advokatydelser er indgået. Udløber fortrydelsesfristen på en helligdag, lørdag eller søndag, udskydes fortrydelsesfristen til næstkommende hverdag. Fortrydelsesretten ophører dog når vores advokatydelse er fuld udført.

Klienten er oplyst, at hvis klienten anmoder LRP om at påbegynde leveringen af vores advokatydelser inden fortrydelsesfristens udløb, skal Klienten betale LRP rimelige omkostninger, i henhold til forbrugeraftalelovens § 25, stk. 1 og 2, hvis forbrugeren udnytter fortrydelsesretten inden vores advokatydelse er fuldt leveret. Det beløb, som Klienten kan pålægges at betale, vil stå i rimeligt forhold med omfanget af vores advokatydelser, som allerede er leveret, sammenlignet med vores fulde advokatydelser ifølge det aftalte.

Ønsker Klienten at udøve sin fortrydelsesret, skal Klienten inden udløbet af fortrydelsesfristen give LRP meddelelse herom ved afgivelse af en utvetydig erklæring. Fortrydelsesretten kan eksempelvis gøres gældende pr. e-mail, brev, telefon eller fremmøde på LRPs adresse.

Fortrydelsesretten kan udøves uden at angive nogen bestemt grund.

Såfremt advokatydelsen fortrydes, refundere LRP eventuelle modtagne betalinger fratrukket LRPs krav på betaling af rimelige omkostninger, jf. punkt 14.1, andet afsnit. Såfremt Klienten endnu ikke har foretaget nogen indbetalinger, vil Klienten blive faktureret for ovennævnte rimelige omkostninger.

 

 

  14.2 Klienter som ikke er forbrugere

  Der tilkommer ikke fortrydelsesret til Klienter, som ikke er forbrugere.

   

  15. Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikringsdækning

  LRP er ansvarlig for den juridiske rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

  Vi har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor den udøves. Partnere og medarbejdere, som ikke er advokater, er også dækket af ansvarsforsikringen. Ansvarsforsikringen er tegnet hos HDI Danmark, CVR nr.: 37276251, Indiakaj 6, 1., 2100 København Ø - og garantien er stillet af HDI Danmark.

  Vores klientmæssige ansvar er dog begrænset til maksimalt DKK 3 millioner pr. opgave. Den samlede erstatning, som en Klient er berettiget til at modtage, og som vedrører samtlige de af Klienten rejste eller forhøjede krav inden for samme eller det umiddelbart efterfølgende kalenderår, kan heller ikke overstige DKK 3 millioner. Et ansvarsmaksimum er således det maksimale beløb, vi kan tilpligtes at betale i erstatning, kompensation, omkostninger, renter m.v.

  Vores ansvar omfatter ikke økonomiske konsekvensstab og følgeskader, herunder men ikke begrænset til driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image m.v. eller andre former for indirekte tab. 

  Såfremt Klienten bistås af flere rådgivere og med rådgivere indgår aftaler, der begrænser eller fraskriver rådgiverens ansvar, er Klienten forpligtet til at forfølge mulige krav i forhold til andre rådgivere eller tredjeparter, før end kravet rejses mod LRP.

  LRP er ikke ansvarlig for og hæfter ikke for Klienters eventuelle tab, der kan gøres gældende over for en tredjepart, uanset om LRP har henvist Klienten til denne. Desuden hæfter vi ikke for fejl, som bliver begået af underleverandører, herunder rådgivere, som vi efter aftale med Klienten har overleveret opgaven til. Dette gør sig også gældende, selvom fakturering sker via LRP.

  LRP er endvidere ikke ansvarlig for og hæfter ikke for tab som følge af Force Majeure hos Klienten, LRP, LRPs underleverandører eller samarbejdspartnere.

   

  16. Overdragelse

  En parts forpligtelser og rettigheder under vores samarbejde kan ikke overdrages til tredjepart uden den anden parts skriftlige samtykke.

   

  17. Klager

  LRP er underlagt Advokatsamfundets almindelige regler om klager.

  Hvis Klienten ikke er tilfreds med vores bistand eller honorar, opfordrer vi Klienten til at kontakte den sagsansvarlige jurist, med henblik på at søge en mindelig løsning.

  Kan der ikke opnås enighed om en klage, kan klienten indbringe sagen for Advokatnævnet.

       Kontaktoplysninger på Advokatnævnet:

       Advokatnævnets sekretariat, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. 

       www.advokatsamfundet.dk/advokatnaevnet.aspx

   

  18. Lovvalg og værneting

  Enhver tvist mellem Klienten og LRP skal løses i overensstemmelse med dansk ret.

  Enhver tvist der udspringer af vores rådgivning eller nærværende forretningsbetingelser i øvrigt skal afgøres ved Horsens Byret som første instans.

   

  {english}

  Our Terms and Conditions

  The business terms below apply to all tasks that LRP I/S ("LRP", ”we” or ”our”),, Company Reg. No. 25 49 36 56, undertakes for you as a client (”the Client” or ”you”). The business terms apply, unless otherwise agreed and also serve to meet the obligations LRP has under the ethical rules.
  The business terms also serve to meet the disclosure requirements in accordance with the applicable ethical rules in Denmark, Section 13.

   

  1. Conflict of Interest or Loyalty

  In accordance with the Danish Bar and Law Society's rules and our disqualification procedures, we clarify that there is no conflict of interest or loyalty before we finally agree to undertake a task for you. If during the course of the case, there is a disqualification or conflict of interest that leads to us waiving the case, we will be happy to recommend another lawyer.

   

  2. Identity Information and Money Laundering

  LRP is covered by the law on preventive measures against money laundering. We are therefore obligated to obtain and store identity information, including the management structure and underlying ownership structure, etc., for a large number of case types.
  We may be required to disclose money laundering information to relevant authorities, including foreign ones, if we suspect money laundering. We may also be required to withhold funds or documents belonging to the Client.
  We cannot be held responsible for the above-mentioned to the extent we have acted in good faith regarding safeguarding legitimate interests.

   

  3. Miscellaneous Information

  Information about LRP, including the names of lawyers and other relevant contact information, can be found on our website, www.lrp.dk, and can also be obtained at any time by contacting us.
  Lawyers at LRP are appointed under the Ministry of Justice and registered with the Danish Bar and Law Society. The lawyers are subject to the rules of the Danish Administration of Justice Act and the Danish Bar and Law Society Council's ethical rules as well as rules regarding client accounts.
  See the Danish Bar and Law Society’s website: www.advokatsamfundet.dk.

   

  4. Fee and Payment

  Lawyer fees are determined on the basis of several different parameters, including time spent, professional expertise and experience, complexity of the task, severity, urgent nature and importance and significance to the client. Other parameters are the values involved, the achieved result and the responsibility associated with the task solution.
  The fee is excluding costs and expenses.
  When a task is received, it can often be difficult to estimate the fee that we will charge for the execution of the task. Upon request, however, we would be happy to provide – and always to consumers – a justified estimate and information about the expected costs and expenses. Similarly, we will also inform you if it turns out that the total fee is expected to exceed the estimate.
  Unless otherwise agreed, transportation time is charged at 100%. Transportation is also settled according to the government's applicable rates or by bill.
  For non-consumer cases (primarily business cases), it is assumed that the Client has not taken out legal expenses insurance or is entitled to legal aid and that our Advisory Services are exempt from any form of legal aid.
  If, at a later date, legal aid coverage is taken out or other forms of legal assistance are received in non-consumer cases, the Client shall independently make LRP aware of this. Subsequently, a new decision must be made regarding the further course of the case, as in principle,, we do not accept cases subject to legal aid or other forms of insurance or public legal assistance in commercial cases.

   

  5. Invoicing

  We usually issue an invoice when the task is completed. Ongoing advice and long-term tasks, we reserve the right to settle (on account) at appropriate intervals, usually monthly or quarterly, unless otherwise agreed. The payment terms are 8 days from the date of invoice, and VAT is added according to applicable rules.
  We reserve the right to suspend our work and/or interrupt our cooperation if our invoices are not paid in a timely manner.

   

  6. Prepayment

  As a starting point, we request a prepayment of expenses and costs. We reserve the right to demand advance payment of fees/deposit, given that we only intend to do so in exceptional cases.
  Prepaid fees, expenses or costs are deposited into our client account and may be used to offset future invoices and cover costs, including any interest (positive as well as negative), unless otherwise agreed. However, offsetting cannot be made in amounts that are earmarked for specific purposes.

   

  7. Expenses

  The client is charged separately for expenses and relevant costs in connection with the assistance provided.

   

  8. Client Funds

  LRP manages client funds in accordance with applicable regulations. In accordance with this, client funds are deposited into the joint client account or separate client accounts, and accrued interest (positive as well as negative) accrues to the client, in accordance with the Danish Bar and Law Society's guidelines, unless otherwise agreed.
  LRP has a joint client bank accounts in Sydbank, Sparekassen Kronjylland and Den Jyske Sparekasse. Client funds are protected under the Danish Act on a Guarantee Fund for Depositors and Investors. The protection is limited to EUR 100,000 (approx. DKK 745,000) per client per bank; however, deposits as a result of transactions related to real estate are covered by up to EUR 10 million (approx. DKK 75 million) for up to 12 months from the deposit of the amount, provided the property has been used mainly for non-commercial purposes or is intended mainly for non-commercial use. Maximum cover is calculated for the individual bank per client and includes the Client's deposits in own accounts, in separate client accounts and in the joint client account. LRP is not liable for any loss of client funds that may result from insolvency proceedings by the bank in which the funds are deposited.
  We may require the Client to disclose where the amount has been transferred from. If the amount does not come from the Client, we reserve the right to request ID from the payer. We may be prevented from returning or processing amounts before such queries are completed.
  Amounts we receive but which cannot be identified are returned to the sender or stored while the sender is being investigated.

   

  9. Confidentiality and Personal Data

  All LRP employees are subject to a duty of confidentiality. Any information from or concerning a client of LRP which we receive in connection with a task shall be treated as confidential, unless circumstances dictate that the information is not confidential in nature.
  In cases where it is necessary for us to communicate with third parties such as the Client's other advisers, counterparties, authorities, etc., such communication will not generally be confidential.
  We store client-related information and material in paper form, in electronic form or as a mix of both. We use an electronic document management system for the majority of our client-related information and material as well as a knowledge management system, which will be available to relevant employees at LRP.
  Especially in relation to the processing of personal data, please refer to LRP’s Privacy Policy on LRP’s processing of personal data, which can be found at www.lrp.dk.

   

  10. Insider Trading

  Any employee of LRP is also subject to applicable legislation prohibiting the disclosure of internal knowledge of publicly-listed companies and restrictions on the trading of publicly-listed securities as well as to a set of rules established by the company. LRP has also established internal procedures for the prevention of insider trading.

   

  11. Relevant Legislation

  LRP only advises on Danish law. Where appropriate, we may obtain advice from one or more foreign advisory companies. By hiring us in this regard, permission is granted for us to do so and to share information with such advisory companies. Such services are regulated by the relevant legislation applicable to such advisory activities. The relevant advisory activities are responsible for their own advice and services.

   

  12. Application of Our Advice

  Our advice is targeted at the specific task for the specific Client, and it must therefore not be used for any other purpose without our prior express approval. We are thus not liable for the use of our advice for other purposes or in other contexts. We are only liable to the Client for the advice provided, unless otherwise agreed.

   

  13. Completion of the Task

  LRP shall perform the task to its natural conclusion, or until the client requests the case to be terminated. However, we reserve the right to immediately terminate our assistance if the credit period on our invoices has been significantly exceeded, despite reminders, or if the client becomes insolvent. We also reserve the right to withdraw from a case if, in special cases, we no longer find it possible to take responsibility for the processing of the case or if we believe that it is in the client's interest that our cooperation ceases.

   

  14. Right of Cancellation

  14.1   Clients who are consumers
  In accordance with the Danish Consumer Contracts Act, Clients who are consumers accrue 14 days' cancellation rights on our legal services, calculated from the day when the contract for the provision of our legal services has been entered into. If the cancellation deadline expires on a holiday, Saturday or Sunday, the cancellation deadline will be postponed to the next working day. However, the right of cancellation expires when our legal services are fully performed.
  The Client is informed that if the Client asks LRP to initiate provision of our legal services before the expiry of the cancellation deadline, the Client must pay LRP’s reasonable costs, in accordance with Section 25 (1) and (2) of the Danish Consumer Contracts Act, if the consumer exercises the right of cancellation before our legal services are fully delivered. The amount that the Client can be required to pay will be reasonable in relation to the extent of the legal services which have already been delivered, compared to the full agreed legal services.
  If the Client wishes to exercise their right of cancellation, the Client must notify LRP of this by submitting an explicit statement before the cancellation deadline. For example, the right of cancellation can be exercised by email, letter, telephone or physical attendance at LRP's address.
  The right of cancellation may be exercised without stating any particular reason.
  If the legal service is cancelled, LRP will refund any received payments less LRP's claim for payment of reasonable costs, cf. Subsection 14.1, second paragraph. If the Client has not yet made any payments, the Client will be invoiced for the above-mentioned reasonable costs.

  14.2   Clients that are not consumers
  There is no right of cancellation for Clients that are not consumers.

   

  15. Liability, Limitation of Liability and Insurance Cover

  LRP is liable for the legal advice in accordance with the general rules of Danish law.
  We have taken out liability insurance and provided a guarantee in accordance with the Danish Bar and Law Society's rules. Liability insurance covers all legal activities, regardless of where it is performed. Partners and employees who are not attorneys are also covered by the liability insurance. Liability insurance has been taken out with HDI Danmark, Company Registration No.: 37276251, Indiakaj 6, 1., 2100 Copenhagen Ø - and the guarantee is provided by HDI Danmark.
  However, our client liability is limited to a maximum of DKK 3 million per task. The total compensation which a Client is entitled to receive and which concerns all of the claims raised or increased by the Client within the same or immediately subsequent calendar year cannot exceed DKK 3 million. A maximum liability limit is thus the maximum amount we can be ordered to pay in damages, compensation, costs, interest, etc.
  Our responsibility does not include financial consequential losses and consequential damages, including but not limited to operating losses, loss of data, lost profits, goodwill, image etc. or other forms of indirect losses. 
  If the Client is assisted by several advisers and enters into agreements with the advisers that limit or renounce the advisor's liability, the Client is obliged to pursue possible claims in relation to other advisers or third parties before the claim is raised against LRP.
  LRP is not responsible or liable for any losses to Clients that may be claimed against a third party, regardless of whether LRP has referred the Client to this third party. In addition, we are not liable for any errors that are committed by subcontractors, including advisers to whom, pursuant to an agreement with the Client, we have transferred the task. This also applies even if invoicing is done via LRP.
  Furthermore, LRP is not responsible or liable for losses resulting due to Force Majeure with the Client, LRP, LRP's subcontractors or partners.

   

  16. Assignment

  One party's obligations and rights under our cooperation cannot be transferred to third parties without the other party's written consent.

   

  17. Complaints

  LRP is subject to the Danish Bar and Law Society's general rules on complaints.
  If the Client is not satisfied with our assistance or fees, we encourage the Client to contact the lawyer responsible for the case in order to seek an out-of-court solution.
  If no agreement is reached for a complaint, the client may bring the case before the disciplinary board of the Danish Bar and Law Society.
  Contact information for the disciplinary board of the Danish Bar and Law Society:
       The secretariat of the disciplinary board of the Danish Bar and Law Society, Kronprinsessegade 28, 1306 Copenhagen K. 
       www.advokatsamfundet.dk/advokatnaevnet.aspx

   

  18. Applicable Law and Legal Venue

  Any dispute between the Client and LRP must be resolved in accordance with Danish law.
  Any dispute arising due to our advice or these business terms shall otherwise be settled by Horsens City Court as the court of first instance.