Vores anbefaling: Sådan tackler du prisstigninger og leveranceproblemer

Mange virksomheder oplever for tiden konsekvenserne af Ruslands invasion af Ukraine. I øjeblikket opleves bl.a. prisstigninger og leveranceproblemer, som dels fordyrer og forsinker det enkelte byggeprojekt. Læs med her, hvis du ønsker at blive klogere på, hvilken betydning det måtte have for byggebranchen.
 

Hvad er force majeure, og hvad betyder det for dig?

I dansk ret opererer man med begrebet force majeure, som dækker over udefrakommende og uventede begivenheder. Force majeure er, udover at være en almindelig dansk retsgrundsætning, også et begreb, der figurerer i visse bestemmelser i AB 18, hvorfor det kan være vigtigt at orientere sig om disse bestemmelser. For at man kan gå frem efter reglerne i AB 18, kræves det dog, at det er aftalt mellem parterne, at regelsættet finder anvendelse.

Som eksempler på force majeure kan nævnes naturkatastrofer, forbud fra myndigheder og krig. Når nærmere betingelser i AB 18 er opfyldt, kan man derfor påberåbe, at krigen i Ukraine er omfattet af begrebet force majeure.
 

Ekstraordinære prisstigninger

Som udgangspunkt indgår man en entreprisekontrakt, hvor man fra starten af fastlægger en fast pris. Hvis parterne har aftalt, at AB 18 finder anvendelse, har entreprenøren ret til godtgørelse i tilfælde af eksempelvis ekstraordinære prisstigninger på materialer og brændstof. Hvis man ønsker at gå frem efter regelsættet, kræves det, at den pågældende prisstigning kan kvalificeres som ekstraordinær, jf. AB 18 § 35.

Set i forhold til situationen i Ukraine afhænger entreprenørens adgang til godtgørelse af, om krigen i Ukraine generelt set vil medføre ekstraordinære prisstigninger, og at dette kan dokumenteres. Adgangen til at kræve godtgørelse forudsætter således ikke, at der foreligger force majeure. Det er værd at bemærke, at der ikke er tale om en fuldstændig dækning af den enkelte prisstigning. Derimod er der alene tale om en godtgørelse af en del af prisstigningen. Årsagen hertil er, at risikoen for prisstigninger fordeles mellem entreprenør og bygherre.

For fremtidige kontrakter vil det være muligt at aftale en mere dækkende regulering af prisstigninger. Gennem forhandling med bygherre kan man aftale en udvidet reguleringsbestemmelse, som dækker både mere og bedre end reglerne i AB 18. Formuleringen af en sådan udvidet reguleringsbestemmelse vil afhænge af den pågældende entrepriseopgave.
 

Leveranceproblemer

Som udgangspunkt indgås en entreprisekontrakt med en fast tidsramme. En overskridelse af aftalte tidsterminer kan blive karakteriseret som ansvarspådragende forsinkelse – medmindre overskridelsen beror på forhold, som giver ret til tidsfristforlængelse. Reglerne om fristforlængelse findes ligeledes i AB 18.

Entreprenøren har ret til tidsfristforlængelse, når arbejdets udførelse forsinkes på grund af forhold, der er oplistet i AB 18 § 39, stk. 1, litra a - e.

AB 18 § 39, stk. 1, litra c, omtaler forhold, der kan karakteriseres som force majeure. Når man vil påberåbe sig force majeure, er det en forudsætning, at der skal være tale om forhold, som ikke på aftaletidspunktet/kontraktens indgåelsen var kendelige for entreprenøren. Når forholdene ikke var kendelige, havde entreprenøren heller ikke mulighed for at tage højde for disse.

Set i forhold til krigen i Ukraine skal man kunne redegøre for, at der er årsagssammenhæng mellem materialeforsinkelsen og krigen. Det er vigtigt, at entreprenøren dokumenterer denne årsagssammenhæng. Det er ligeledes vigtigt, at entreprenøren giver skriftlig meddelelse til bygherren om forsinkelsen. Såfremt disse ovenstående betingelser er opfyldt, kan følgerne af krigen i Ukraine berettige til tidsfristforlængelse.

For fremtidige kontrakter vil udgangspunktet være, at kendte forhold ikke kan antages at være force majeure forhold. Krigen i Ukraine vil for fremtiden udgøre et sådant kendt forhold. Det betyder, at AB 18 § 39, stk. 1, litra c ikke kan påberåbes.

Men hvad gør man så, når man som entreprenør støder på leveringsproblemer som følge af krigen i Ukraine? Man bør indføje en særskilt bestemmelse herom i aftalen med bygherre. Formuleringen af en tidsfristforlængelsesbestemmelse vil afhænge af den pågældende entrepriseopgave.

Har du spørgsmål til ovenstående eller behov for rådgivning, står LRP Advokater klar til at hjælpe dig.
 

Lars Wind-Johannesen // Advokat (L) og Partner

T: +45 43 14 30 32 

M: lwj@lrp.dk