Udelukkelse og self-cleaning

Skrevet af

LRP Advokater

I udbudsloven findes en række udelukkelsesgrunde, både obligatoriske og frivillige. 

Hvis en tilbudsgiver eller ansøger er omfattet af en udelukkelsesgrund, skal ordregiver som det klare udgangspunkt udelukke den pågældende fra konkurrencen om tildeling af opgaven.  

Tilbudsgivere/ansøgere der er omfattet af en udelukkelsesgrund, har imidlertid mulighed for at dokumentere, at de er pålidelige til trods herfor - de har med andre ord mulighed for det såkaldte "self-cleaning". 

 

Udelukkelsesgrunde 

Som nævnt er udelukkelsesgrunde i udbudsloven inddelt i obligatoriske og frivillige. De obligatoriske udelukkelsesgrunde indebærer, at en ordregiver er forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver/ansøger, såfremt denne er omfattet af en af de udelukkelsesgrunde der er oplistet i §§ 135-136. 

Som obligatorisk udelukkelsesgrund findes bl.a. handlinger som led i en kriminel organisation, bestikkelse, svig, strafbare handlinger, hvidvask, gæld til det offentlige på over 100.000 kr. interessekonflikt og konkurrencefordrejning. 

I § 137 er de frivillige udelukkelsesgrunde oplistet. Disse udelukkelsesgrunder bringes udelukkende i spil, såfremt ordregiver har tilkendegivet, at de skal gælde for udbuddet. Det er muligt at vælge dem alle, eller kun plukke én eller flere. Såfremt ordregiver i sit udbud ikke har indeholdt de frivillige udelukkelsesgrunde, kan de ikke senere inddrages i udbuddet.

Vælger ordregiver at anvende nogle af udelukkelsesgrundende i § 137, bliver de obligatoriske på samme vis som §§ 135-136 i det konkrete udbud. 

Som frivillige udelukkelsesgrunde kan nævnes tilsidesættelse af forpligtigelser inden for det miljø-, sociale- eller arbejdsretlige, konkurser, alvorlige forsømmelser, misligholdelse af tidligere offentlige kontrakter og ubetalt forfalden gæld til det offentlige på under 100.000 kr.

 

Self-cleaning 

I Udbudsloven findes en bestemmelse i § 138, der betegnes ”self-cleaning”. Denne bestemmelse indebærer, at i det tilfælde, en tilbudsgiver eller ansøger er omfattet af en udelukkelsesgrund, skal de have mulighed for at dokumentere, at de er pålidelige. Såfremt tilbudsgiver/ansøger kan dokumentere dette i tilstrækkelig grad, kan ordregiver ikke udelukke dem fra konkurrencen alligevel. 

Muligheden for self-cleaning gælder både for de obligatoriske og de frivillige udelukkelsesgrunde. 

Hvis en ordregiver kan konstatere, at en tilbudsgiver eller ansøger er omfattet af en udelukkelsesgrund, skal ordregiver meddele den pågældende, at han/hun er omfattet af en udelukkelsesgrund, og derefter give ansøgeren/tilbudsgiveren en passende frist efter ansøgnings- eller tilbudsfristens udløb, til at forelægge tilstrækkelig dokumentation for deres pålidelighed. 

§ 138, stk. 3 fastsætter tre minimumskrav, som skal være opfyldt, førend dokumentationen er tilstrækkelig. Tilbudsgiveren eller ansøgeren skal

  1. I fornødent omfang have dokumenteret, at ansøgeren eller tilbudsgiveren har ydet erstatning, denne er blevet pålagt, eller har påtaget sig at yde erstatning for eventuelle tab som følge af sine handlinger omfattet af udelukkelsesgrundende.
     
  2. I fornødent omfang have gjort rede for forholdene og omstændighederne gennem et aktivt samarbejde med undersøgelsesmyndighederne og
     
  3. Have truffet passende konkrete tekniske, organisatoriske og personalemæssige foranstaltninger for at forebygge yderligere overtrædelser af straffeloven eller øvrige forsømmelser omfattet af udelukkelsesgrundende. 

Når ordregiveren har modtaget ovenstående dokumentation, og dette er sket inden for den givne frist, skal ordregiver vurdere dokumentationen i forhold til karakteren af forseelsen og den konkrete kontrakt, der skal indgås. Det vil således altid være en konkret vurdering, hvad der kan anses for at være tilstrækkelig dokumentation i de enkelte tilfælde.  

Såfremt ordregiveren finder, at den fremsendte dokumentation ikke er tilstrækkelig, skal ordregiveren begrunde dette overfor ansøgeren eller tilbudsgiveren.

Vurderes det, at en ansøger eller tilbudsgiver har dokumenteret sin pålidelighed, kan denne ikke udelukkes fra udbuddet med henvisning til udelukkelsesgrundende. 

I de tilfælde, hvor en tilbudsgiver eller ansøger baserer sig på en andens formåen, må denne virksomhed heller ikke være omfattet af en udelukkelsesgrund. 

Ordregiver kan ligeledes indføre krav om, at eventuelle underleverandører ikke må være omfattet af en udelukkelsesgrund. Ønsker ordregiver at stille sådanne krav til underleverandørerne, skal det fremgå af udbudsbekendtgørelsen. 

 

Kontakt vores udbudseksperter, hvis du har spørgsmål. 

 

Jens Glavind

T: 79 25 30 06

E: jg@lrp.dk

 

Ole Møller Jespersen 

M: 79 25 30 11

E: omj@lrp.dk