Rettidig omhu - Medhold i Landsretten i sag om forældelse

Advokatfuldmægtig Arbrim Gashi og advokatfuldmægtig Simone Glavind har netop fået frifundet en klient i en sag ved Vestre Landsret. Sagen drejede sig om, hvorvidt der var indgået en aftale omkring rådgivning i forbindelse med opførslen af et byggeri, samt hvorvidt kravet var forældet.

Modparten havde udstedt fakturaer til vores klient den 12. maj 2017, og sagen blev anlagt ved Retten i Horsens den 12. maj 2020 – altså nøjagtig tre år senere. Som udgangspunkt indtræder der forældelse efter tre år, medmindre andet er aftalt, så umiddelbart så det ud til, at vores klients modpart lige kunne nå det.

Under sagen understregede vi imidlertid, at modparten ikke havde udført arbejde for vores klient siden marts 2017. Alligevel afgjorde Byretten i Horsens den 8. april 2021, at kravet ikke var forældet, ligesom de kom frem til, at der var indgået en aftale mellem parterne.

Byretten lagde i sin afgørelse vægt på, at modparten ifølge sin egen tidsregistrering havde opgjort sit krav allerede den 11. maj 2017, og at modparten havde arbejdet med vores klients byggeansøgning i april 2017. Byretten udtalte desuden, at modparten skulle indrømmes en passende tid til at opgøre sit krav.

Vores klient blev med andre ord dømt til at betale i byretten, og vi ankede omgående sagen til landsretten.

I landsretten oplyste modparten, at han ikke havde haft noget at gøre med byggeansøgningen i april 2017, og at han i midten af marts 2017 i øvrigt havde meddelt vores klient, at han ikke ville udføre flere opgaver, før der var noget konkret at arbejde med. Alt dette fremgik også tydeligt af hans tidsregistrering.

Ifølge forældelseslovens § 2, stk. 1 regnes forældelsesfristen fra det tidligste tidspunkt, hvor fordringshaveren kan kræve at få fordringen opfyldt, medmindre andre bestemmelser siger noget andet. Landsretten udtalte, at der i denne sag ikke er omstændigheder, der kan bevirke, at forældelsen først begynder at løbe fra et senere tidspunkt end nævnt i bestemmelsen.

Eftersom sagen først var blevet anlagt den 12. maj 2020 – og dermed mere end 3 år efter det tidspunkt, forældelsesfristen gælder fra, afgjorde landsretten, at kravet var forældet. Landsretten tog ikke stilling til, om parterne havde indgået en anden aftale, og det endelige resultat blev altså, at vores klient blev frifundet.

Advokatfuldmægtig Arbrim Gashi førte sagen ved byretten og stod for hele den skriftlige forberedelse ved landsretten. Advokatfuldmægtig Simone Glavind hovedforhandlede sagen i Vestre Landsret ved forevist proceduretilladelse.