Nyt lovforslag om ændringer af reglerne om rekonstruktion som følge af COVID-19

Skrevet af

LRP Advokater

Regeringen har netop fremsat et lovforslag om ændringer af konkurslovens regler om rekonstruktion, som er baseret på Konkursrådets anbefalinger fra juli måned i år. Formålet med ændringerne er blandt andet at forbedre mulighederne for at videreføre virksomheder, som er i forbigående økonomiske vanskeligheder. Det kan eksempelvis være virksomheder med svigtende omsætning på grund af myndigheders restriktioner som følge af covid-19-pandemien. Justering af loven skaber mulighed for, at disse virksomheder kan videreføres efter rekonstruktionsreglerne fremfor at blive begæret konkurs.

Hvis lovforslaget vedtages vil det få en væsentlig betydning for både virksomheder i økonomiske problemer, men også disses kreditorer, da muligheden for at få indkrævet et udestående er større, når virksomheden fortsat er i drift.   

Helt overordnet er formålet med de forslåede ændringer at gøre reglerne om rekonstruktion mere tilgængelige og mindre omkostningskrævende for virksomheder. De væsentligste forslag til ændringer er:

  • Beskikkelse af regnskabskyndig tillidsmand er valgfrit.

  • Rekonstruktøren kan begære udsættelse af behandlingen af rekonstruktionsplanen med op til 4 uger uden begrundelse.

  • Der er ikke et krav om sikkerhedsstillelse for en eventuel efterfølgende konkurs.

  • Ophør af rekonstruktionen fører ikke automatisk til konkurs.

  • Det er muligt at gennemføre en virksomhedsoverdragelse efter en ny ”fast-track”-procedure.

  • Dækning af Lønmodtagernes Garantifond udvides.

  • Erhververen af en virksomhed under rekonstruktion indtræder kun i forpligtelser for tiden efter rekonstruktionens indledning.

Beskikkelse af regnskabskyndig tillidsmand

Efter de gældende regler skal der ved indledning af rekonstruktionen beskikkes en regnskabskyndig tillidsmand, som skal komme med uafhængig og neutral regnskabsmæssig assistance. De foreslåede ændringer vil gøre det valgfrit for virksomheden, om der skal beskikkes en regnskabskyndig tillidsmand, da ikke alle virksomheder har behov for denne assistance. Dette vil være medvirkende til at begrænse omkostninger på et tidligt tidspunkt af behandlingen om rekonstruktion.

Det skal dog være muligt for rekonstruktøren eller kreditorerne at kræve, at skifteretten beskikker en regnskabskyndig tillidsmand ved mødet om rekonstruktionsplanen eller senere.

 

Mulighed for ”kontrolleret time-out”

De foreslåede ændringer giver en virksomhed under rekonstruktion mulighed for en form for kontrolleret time-out. I time-outperioden vil virksomheden være beskyttet mod kreditorforfølgning, mens det vurderes, om rekonstruktion er en mulighed, og modsat i dag bliver virksomheden ikke automatisk erklæret konkurs, hvis rekonstruktionen slår fejl. Time-out-perioden får således karakter af en forebyggende rekonstruktionsbehandling og giver virksomheden en slags tænkepause under rekonstruktørens opsyn.

I lovforslaget foreslås det, at der skal ske ophævelse af kravet om, at der skal stilles sikkerhed for en eventuel efterfølgende konkurs, da det kan være en væsentlig økonomisk belastning for virksomheden. Derudover kan der ske en udskydelse af mødet om rekonstruktionsplanen med op til 4 uger, uden at der skal gives en begrundelse. Baggrunden for denne ændring er, at det kan være vanskeligt for virksomheden at udarbejde en holdbar rekonstruktionsplan på 4 uger. Samtidig skal det være muligt at bringe rekonstruktionsbehandlingen til ophør uanset årsagen, uden at virksomheden automatisk tages under konkursbehandling. Rekonstruktionens ophør skal dog meddeles til kreditorerne.

Alle forhold taler dog ikke i virksomhedens favør. Misbrug af reglerne er forebygget ved, at skifteretten skal afvise en ny begæring om rekonstruktion, som er indgivet tidligere end 1 måned efter, at den forrige rekonstruktionsbehandling er ophørt, uden at der er vedtaget en rekonstruktionsplan. Derudover pålægges rekonstruktøren en generel pligt til at give meddelelse til politiet om oplysninger, der giver grundlag for politimæssig efterforskning mod virksomheden eller andre.

 

Medarbejdernes stilling ved rekonstruktion

Lovforslaget vil sidestille konkurs- og rekonstruktionsbehandling i relation til virksomhedsoverdragelsesloven. Det vil betyde, at Lønmodtagernes Garantifond kan dække manglende løn til ansatte frem til indledningen af rekonstruktionen, og en erhverver af en virksomhed, der har været under rekonstruktion, kan fremover kun indtræde i krav, som er opstået efter rekonstruktionens indledning. Formålet med dette er at øge incitamentet til at foretage virksomhedsoverdragelser under rekonstruktionsbehandlingen.

Derudover foreslås det, at Lønmodtagernes Garantifond fremover skal udbetale lønrestancer allerede i forbindelse med rekonstruktionens indledning. Det vil dog kun være tilfældet for lønmodtagere, der før eller under rekonstruktionsbehandlingen er opsagt eller fritstillet.

Virksomheden vil som udgangspunkt selv skulle afholde lønudgifter til lønmodtagere, der forsat er beskæftiget i virksomheden. En del af forslaget er imidlertid, at Lønmodtagernes Garantifond som led i deres lånordning kan betale et krav på indtil 3 måneders løn for lønmodtagere, når lønnen forfalder under rekonstruktionsbehandlingen. Tanken bag denne ændring er at lette likviditetspresset på virksomheden.

Efter lovforslaget vil nærstående lønmodtagere få den samme retsstilling over for Lønmodtagernes Garantifond, når virksomheden er under rekonstruktionsbehandling, som den retsstilling de har ved en konkurs.

 

”Fast-track”-procedure for overdragelse af virksomheder

Det kan i visse tilfælde være behov for en hurtig overdragelse af en virksomhed for at bevare flest mulige værdier. Ifølge de nugældende regler kan der kun ske en virksomhedsoverdragelse under rekonstruktionsbehandling, såfremt et rekonstruktionsforslag vedtages og stadfæstes. Med lovændringen vil der imidlertid blive indført en ny ”fast-track”-procedure. Dette vil føre til, at en virksomhed under rekonstruktion kan overdrages udelukkende med rekonstruktørens samtykke, såfremt denne finder det hensigtsmæssigt for at bevare værdien af virksomheden. Overdragelsesaftalen skal imidlertid være indgået forinden vedtagelsen af rekonstruktionsplanen ved skifteretten, og det er endvidere et krav, at der er sket forudgående orientering af virksomhedens kreditorer, som herefter har fem hverdage til at komme med indsigelser.

 

Såfremt lovforslaget bliver vedtaget i den forslåede form, bør det medføre, at flere levedygtige virksomheder, der har forbigående økonomiske problemer, kan videreføres, og derved reduceres antallet af konkurser.

Har du spørgsmål til ovenstående, står vi klar til at rådgive dig om de muligheder, du har som virksomhed eller kreditor, hvad enten det vedrører rekonstruktionsreglerne eller andre løsninger på dine udfordringer.