Når skønsmanden viser sig at være inhabil – LRP opnår fuldstændigt nyt syn og skøn

 

Advokat (H) og partner Jens Glavind har netop fået Voldgiftsnævnet for bygge- og
anlægsvirksomheds ord på, at hans klient har ret til et fuldstændigt nyt syn og skøn med en ny skønsmand.


Sagen drejede sig om, hvorvidt den udpegede skønsmand havde begået væsentlige
sagsbehandlingsfejl, og om han måtte opfattes som værende inhabil.


Der afholdes syn og skøn for at opnå en uvildig besvarelse af spørgsmål fra en fagperson. Syn og
skøn skal dermed bidrage til sagens oplysning, hvilket øger sandsynligheden for, at der bliver
truffet materielt korrekte afgørelser. Det er derfor afgørende, at den pågældende skønsmand
udøver sit erhverv samvittighedsfuld, da afholdelse af syn og skøn er en omkostningstung affære
for sagens parter.


I nærværende sag havde den udpegede skønsmand blandt andet gjort brug af et bilag, der ikke
var blevet tilladt fremlagt, hvilket Jens Glavind blev bekendt med, da skønserklæringen i vid
udstrækning havde iøjnefaldende ligheder med det pågældende bilag. Der var således formodning
for, at skønsmanden havde anvendt bilaget i forbindelse med sin besvarelse af spørgsmålene,
selvom skønsmanden var bekendt med, at bilaget var udgået af sagen.


Det omtalte bilag indeholdte endvidere nogle af svarene på de til skønsmanden stillede spørgsmål.
Det var derfor problematisk, at skønsmanden i vid udstrækning havde gengivet det i bilaget
anførte, idet skønsmanden netop skal foretage sin egen faglige vurdering af skønstemaet og ikke
gengive andres vurderinger.


Som følge af det passerede fik Jens Glavind medhold i, at der skal afholdes nyt syn og skøn i
sagen. Det er generelt vanskeligt at opnå fuldstændigt nyt syn og skøn med en ny skønsmand, idet
praksis på området er ganske streng, og det sker derfor ganske sjældent. Klienten og Jens Glavind
er derfor godt tilfredse med resultatet.