Fakta omkring retshjælpsforsikring

De fleste mennesker har en retshjælpsforsikring tilknyttet en af deres forsikringer f.eks. indboforsikringen, husforsikringen eller en motorkøretøjsforsikring. 

På vores kontor oplever vi ofte, at mange misforstår, hvad man kan bruge en retshjælpsforsikring til og ikke mindst, hvornår man kan gøre brug af denne forsikring. 

Hvornår kan en retshjælpsforsikring bruges

En retshjælpsforsikring kan bruges, hvis nogen anlægger en sag mod dig, eller hvis du er nødt til at anlægge sag mod nogen (sagsøge nogen). Det betyder, at en retshjælpsforsikring KUN kan bruges i forbindelse med en retssag – enten fordi du ønsker at sagsøge nogen, eller fordi nogen har sagsøgt dig.

Forsikringen dækker IKKE udgifter til almindelig rådgivning fra en advokat.

Hvad dækker en retshjælpsforsikring

En retshjælpsforsikring dækker de udgifter (sagsomkostninger), der er forbundet med en retssag. 

De udgifter, der er dækket, er sagens omkostninger i bred forstand, dvs. udgifter til retsafgift, syn og skøn, gebyr til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, indhentelse af diverse dokumenter under retssagen, salærer mv. Afgørende er det, at det er udgifter, der relaterer sig til retssagen og ikke fx indhentelse af dokumenter, vejledende udtalelser eller lignende forud for retssagen. 

Hvor meget dækker en retshjælpsforsikring

Det er ikke alle retssagens udgifter, der er dækket af en retshjælpsforsikring, idet der på en retshjælpsforsikring er en maksimumdækning, dvs. et loft over, hvor store udgifter, der kan dækkes af retshjælpsforsikringen. Dette er som oftest mellem 175.000 og 225.00 men kan både være højere og lavere.

Derudover er der på en retshjælpsforsikring typisk en selvrisiko på 10%, dog minimum 2.500 kr. Det betyder, at du selv skal betale 10% af de samlede omkostninger ved retssagen, minimum 2.500 kr. Derudover skal du selv betale de omkostninger, der overstiger maksimumdækningen på forsikringen. 

Hvis du opfylder de økonomiske grænser for fri proces (2023: 358.000 kr. for enlige, 455.000 kr. for samlevende, forhøjes med 62.000 kr. pr. barn under 18 år), skal du ikke betale selvrisiko.

Der kan søges om supplerende fri proces til en retssag, der er dækket af en retshjælpsforsikring, hvis det står klart, at sagens omkostninger væsentligt vil overstige retshjælpsforsikringens dækningsmaksimum. 

Hvilket tidspunkt er afgørende for en retshjælpsforsikring

Det er den retshjælpsforsikring, du havde på det tidspunkt, hvor den hændelse, som retssagen handler om, opstod. Hvis du f.eks. er kommet til skade ved et trafikuheld, og du senere ønsker at sagsøge det forsikringsselskab, der er ansvarlig for skaden, er det den retshjælpsforsikring, du havde på ulykkestidspunktet, der skal søges om retshjælpsdækning hos – ikke det selskab du har forsikring i på det tidspunkt, hvor du ønsker at udtage stævning. 

Hvilke typer af retssager er omfattet af en retshjælpsforsikring

Det er desværre ikke alle typer af retssager, der vil være omfattet af en retshjælpsforsikring. Der kan kun søges om retshjælpsdækning til en privat retssag, dvs. om forhold, der vedrører dit privatliv, ikke forhold, der vedrører dit arbejde, din ansættelse, din virksomhed osv. Derudover er det ikke alle private retssager der kan opnås dækning til.  Der kan ikke opnås retshjælpsdækning til skattesager, inkassosager eller straffesager, ligesom privat injuriesager som oftest vil være undtaget. Derudover er de fleste familie- og arveretlige sager undtaget, f.eks. skilsmisse- og separationssager, sager om forældremyndighed og samvær, og sager om dødsbobehandling og arv. Som nævnt kan der heller ikke opnås dækning til retssager, der har forbindelse med dit arbejde eller til retssager om uenigheder med offentlige myndigheder. 

Hvordan opnås retshjælpsdækning til en retssag

Selvom du har en retshjælpsforsikring, er det ikke ensbetydende med, at du kan få retshjælpsdækning til din retssag. Der skal nemlig søges om retshjælpsdækning ved dit forsikringsselskab. Herefter er det op til forsikringsselskabet at vurdere, om der kan gives retshjælpsdækning til sagen. Dette afhænger dels af, om der er tale om en tvist (konkret, aktuel konflikt), og dels af om du har rimelig grund til at føre sagen ved domstolene. 

Retshjælpsdækning til sagen skal typisk søges af en advokat, som skal præsentere sagen for forsikringsselskabet, herunder tvisten i sagen, de bilag og argumenter, der støtter sagen, samt en plan for sagens forløb.  

Herefter er det op til forsikringsselskabet at give et tilsagn om retshjælpsdækning til sagen eller give et afslag. Det ses ofte, at der gives et foreløbigt tilsagn om retshjælpsdækning til første del af sagen, f.eks. til en forelæggelse for Retslægerådet. Når en udtalelses fra Retslægerådet så foreligger, vil forsikringsselskabet herefter skulle vurdere, om der fortsat kan gives retshjælpstilsagn til sagen.