Delydelsesreglen

Skrevet af

LRP Advokater

I Udbudslovens § 8, stk. 2 findes den såkaldte delydelsesregel, der giver mulighed for, at ordregiver kan tildele særskilte delkontrakter uden udbud.

Dette er en ofte overset regel, og vi vil i denne artikel stille skarpt på anvendelsen af den.

Anvendelse af delydelsesreglen

Bestemmelsen opstiller to betingelser, der skal være opfyldt, for at en ordregiver kan indgå en kontrakt under delydelsesreglen:

  1. For det første skal den anslåede værdig af den pågældende delkontrakt være under 596.408 kr. ekskl. moms, for varer eller tjenesteydelser eller under 7.455.100 kr. ekskl. moms for bygge-anlægskontrakter
  2. For det andet må den samlede værdi af delkontrakter, der tildeles ikke overstige 20 % af den samlede værdi af alle delkontrakter, som det påtænkte arbejde, det påtænkte køb af ensartede varer eller den påtænkte levering af tjenesteydelser er opdelt i.

Lovbemærkningerne indeholder en skærpelse af lovteksten og direktivteksten, således at det fremgår, at man kun kan anvende delydelsesreglen, hvis man fra projektets/indkøbets begyndelse har planlagt anvendelsen af reglen. Dette er imidlertid blevet underkendt af Klagenævnet for Udbud, og det er således slået fast, at ordregiver ikke er forpligtet til at fastsætte anvendelsen fra begyndelsen. Ordregiver kan således godt anvende delydelsesreglen senere i projektet, uden der er taget stilling til dette i udbudsmaterialet.

Det vil sige, at såfremt indkøbet overholder de to betingelser, så kan man indgå kontrakten uden udbud, og man kan således frit tildele opgaven uden at skulle følge udbudsreglerne. Kontrakten er også undtaget fra udbudslovens afsnit V og tilbudsloven. Man skal imidlertid holde sig for øje, at man som ordregiver fortsat skal overholde de almindelige forvaltningsretlige principper, når kontrakten ikke har klar grænseoverskridende interesse.

Delydelsesreglen kan ofte anvendes ved mindre fagentreprise, eller såfremt bygherre selv ønsker at købe nogle produkter ind til et projekt.

Det er således en bestemmelse der er værd at have i baghovedet, når man planlægger sine udbud. Det er også en mulighed for mindre entreprenører, at få en opgave i et større udbudsprojekt.

Hvis du har spørgsmål til delydelsesreglen eller andre entrepriseretlige spørgsmål, så kontakt Susanne eller Lars.

 

 

Ole Møller Jespersen 

M: 79 25 30 11

E: omj@lrp.dk

 

Jens Glavind

T: 79 25 30 06

E: jg@lrp.dk