COVID-19 og konsekvenserne i byggebranchen

Skrevet af

LRP Advokater

I denne artikel stiller vi skarpt på COVID-19 og force majeure, samt hvilke konsekvenser det har for et byggeri.

Er COVID-19 force majeure, der giver entreprenøren ret til tidsfristforlængelse?

Der er ikke i entrepriseretten indskrevet en definition af force majeure, så man må læne sig op af de grundlæggende betingelser, for at vurdere om noget kan betegnes som force majeure.

De 3 betingelser er som følger:

  1. Forsinkelsen skal være opstået uden entreprenørens skyld
  2. Den skal være upåregnelig
  3. Det skal være opstået som følge af begivenheder, som entreprenøren ikke er herre over. 

 

Dertil kommer, at begivenheden skal have en vis ekstraordinær karakter.

AB 18 § 39, stk. 1, litra c indeholder en force majeure-regel, der giver entreprenøren ret til tidsfristforlængelse, såfremt der indtræder krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejker, lock-out, hærværk eller tilsvarende forhold. Det må således vurderes, om COVID-19 går ind under betegnelsen ”tilsvarende forhold”.

Den 30. januar 2020 erklærede Verdenssundhedsorganisationen WHO, at COVID-19 udgør en international sundhedskrise.

Den 12. marts 2020 vedtog Folketinget ændringer af Epidemiloven, og den 17. marts 2020 vedtog sundhedsministeren COVID-19 bekendtgørelsen.

Der er opsat omfattende restriktioner, henstillinger, forbud og anbefalinger der alle har den konsekvens, at der på nuværende tidspunkt er tale om en begivenhed af ekstraordinær upåregnelig karakter, der er opstået uden entreprenørens skyld og noget han på ingen måde har kunnet være herre over.

Det er derfor vores vurdering, at COVID-19 i de fleste tilfælde vil falde ind under kategorien ”tilsvarende forhold” i AB 18 forstand, og dermed udgøre en force-majeure situation.

Det kræver imidlertid at det arbejde der ikke kan udføres, eller den materialeleverance der ikke kan leveres er forsinket som følge af COVID-19, hvilket skal kunne dokumenteres. Der skal således være årsagssammenhæng mellem begivenhederne.

 

Har bygherren ligeledes ret til tidsfristforlængelse?

Bygherren har på samme måde som entreprenøren ret til tidsfristforlængelse, hvis han bliver forhindret i at opfylde sine forpligtigelser, jf. AB 18 § 42.

 

Forsinkelse og loyalitet

Der gælder et princip om samarbejde og loyalitet i entrepriseretten.

Dette forpligter parterne til at orientere hinanden, såfremt man vurderer at der er risiko for forsinkelse. Man skal således varsle tidsfristforlængelsen rettidigt. Ligeledes skal man forsøge at begrænse eller helt afværge en evt. forsinkelse med rimelige tiltag. Såfremt man ikke overholder dette risikerer man at miste retten til tidsfristforlængelse. Det er således ikke nok blot at påberåbe sig COVID-19. Man skal være konkret, dokumentere årsagssammenhængen, varsle det og forsøge at afværge konsekvenserne indenfor rimelighedens grænser.

 

Hvad er de økonomiske konsekvenser?

Det følger af AB 18 § 43, at en entreprenør ikke er berettiget til erstatning eller godtgørelse, i de tilfælde hvor der gives tidsfristforlængelse som følge af force majeure. Entreprenøren skal således selv bære de økonomiske konsekvenser det måtte have.

Såfremt der er spørgsmål til håndteringen af COVID-19 i relation til byggebranchen, så sidder vi hos LRP klar til at rådgive jer.