Byret giver klient medhold i millionerstatning efter færdselsuheld

Vores klient kom i 2010 til skade ved et færdselsuheld.


Hun forsøgte igennem længere tid at passe sit arbejde på trods af ulykkens følger. Dette var med stort besvær og krævede daglig indtagelse af store mængder smertestillende medicin.


Situationen var uholdbar. Efter en periode på 3 år blev hun sygemeldt pga. tiltagende symptomer og stress. Herefter blev hun afskediget fra sit job og blev efterfølgende tilkendt et fleksjob.


På trods af overgangen fra at være fuldt arbejdsdygtig til at arbejde i fleksjob vurderede Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i 2016 vores klients erhvervsevnetab til mindre end 15 %, hvilket ikke berettiger til erstatning.


Vi udtog på vegne af vores klient herefter stævning mod ansvarsforsikringsselskabet, som havde valgt at følge Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings vurdering af erhvervsevnetabet og havde dermed ikke udbetalt erstatning.


Under retssagen blev sagen forelagt for Retslægerådet, der fandt, at vores klient ved færdselsuheldet var blevet påført langvarige nakkesmerter og kronisk smertesyndrom.


Herefter blev sagen på ny forelagt for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der blev anmodet om at lægge Retslægerådets besvarelse til grund.


Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vurderede endnu en gang erhvervsevnetabet til mindre end 15 %.


Vi valgte herefter på vores klients vegne af stille en række konkrete spørgsmål til Arbejdsmarkedets Erhvervs-sikring, idet den nyeste vurdering fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring efter vores opfattelse var i direkte modstrid med Retslægerådets besvarelse og sagens øvrige dokumenter.


Vi modtog herefter en ny vurdering fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Ved den nye vurdering blev vores klients erhvervsevnetab vurderet til 65 %.


Ansvarsforsikringsselskabet ville ikke følge denne vurdering, hvorfor sagen herefter skulle afgøres af Retten.


Retten fandt det godtgjort, at den kroniske smertetilstand forårsaget af færdselsuheldet havde medført et erhvervsevnetab på 65 %, hvorfor vores klient fik fuldt medhold i sagen og tilkendt en millionerstatning erhvervsevnetab.


Hvis du har spørgsmål til erstatning, er du altid velkommen til at ringe til os på tlf. 79 25 30 00. Vi har flere advokater, der er specialister i erstatningsret. Det koster ikke noget at ringe til os.