Arbejdsgivers beskrivelse af arbejdet tilsidesat af Retten

Vores klient var i en periode på 10 år ansat på et slagteri. Arbejdet indebar mange manuelle daglige løft, akavede stillinger, højt tempo m.v.

Vores klient fik tiltagende lændesmerter og blev derfor sygemeldt fra sit arbejde. 

Lændesmerterne blev herefter anmeldt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring som en erhvervssygdom, idet de efter vores klients opfattelse var forårsaget af arbejdet på slagteriet. 

Arbejdsgiveren/slagteriet beskrev over for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, at vores klients arbejdsopgaver på slagteriet primært havde været overvågningsopgaver af et automatisk anlæg, og at der derfor ikke havde været tale om store daglige løftemængder, akavede stillinger eller arbejde i højt tempo.

Ved afgørelse af sagen lagde Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kun vægt på denne arbejdsbeskrivelse fra slagteriet. Dette på trods af, at der i sagen var mange andre oplysninger fra vores klient, hans kolleger samt lægelige bilag, der alle beskrev arbejdet som hårdt fysisk med daglige løft af mange tons samt højt tempo. 

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring afviste derfor at anerkende den anmeldte lænderygsygdom som en erhvervssygdom og dermed som en arbejdsskade. 

Dette blev senere hen stadfæstet af Ankestyrelsen, som ligeledes alene lagde vægt på slagteriets beskrivelse af arbejdet. 

Vi anlagde på vores klients vegne herefter retssag mod Ankestyrelsen. Sagen blev forelagt for Retslægerådet, som udtalte, at vores klients arbejde havde været egnet til at medføre lænderygsmerter.

Retten fandt efter bevisførelsen, at arbejdsbeskrivelsen fra slagteriet var forkert og tilsidesatte derfor denne. Retten fandt det endvidere bevist, at der var en sådan sammenhæng mellem arbejdet og udviklingen af lænderyggener, at Ankestyrelsen burde have forelagt sagen for Erhvervssygdomsudvalget med henblik på en vurdering af, om vores klients lænderygsygdom ville kunne anerkendes som en erhvervssygdom. 

Sagen blev derfor hjemvist til Ankestyrelsen med henblik på en forelæggelse af sagen for erhvervssygdomsudvalget.

 

Hvis du har spørgsmål omkring erstatning, er du altid velkommen til at ringe til os på tlf. 79 25 30 00. Vi har flere advokater, som er specialister i erstatningsret. Det koster ikke noget at ringe til os.