Ændringer i købeloven får stor betydning for både erhvervsdrivende og forbrugere

Med virkning fra årsskiftet er der kommet nye regler i købeloven, som får stor betydning for såvel erhvervsdrivende som forbrugere. De nye regler betyder blandt andet, at købelovens regler om forbrugerkøb nu også omfatter alle produkter med digitalt indhold. Derudover er den såkaldte formodningsregel blevet ændret fra 6 måneder til et år.

Nye regler om digitalt indhold og digitale tjenester

Opdateringen af købeloven indeholder regler om, hvilke rettigheder, forbrugeren har, i forbindelse med køb af digitalt indhold og digitale tjenester, samt hvilke rettigheder og pligter, sælgeren har i samme forbindelse.

Digitalt indhold omfatter for eksempel apps, lyd- og videofiler og digitale spil såsom mobilspil eller e-bøger.

Digitale tjenester omfatter for eksempel sociale medier og programmer, hvor forbrugeren kan behandle eller dele tekst, billeder eller lydfiler, samt andet filhosting. Varer med digitale elementer kan for eksempel være spillekonsoller, smartphones med digitale programmer, såsom apps, eller andre gadgets med apps.

Når man som forbruger ”betaler” med sine personoplysninger i stedet for kroner og øre – hvilket i store sammenhænge er tilfældet ved diverse sociale medier, hvor der ved oprettelsen gives oplysninger, såsom navn, køn og fødselsdato – vil forbrugeren være berettiget til at anvende købelovens misligholdelsesbeføjelser, såfremt produktet ikke leverer, hvad der er blevet lovet.

Det betyder, at forbrugeren eksempelvis kan kræve ny levering eller ophæve aftalen, hvis produktet ikke leverer, hvad forbrugeren er blevet lovet.

En vare med digitalt indhold, som ikke kan leveres fysisk, er for eksempel leveret, når det digitale indhold med videre er stillet til rådighed eller gjort tilgængeligt for køberen. Det samme gælder for digitale tjenester. Regler om forsinkelse, mangler og købers egen skyld findes i købelovens kapitel om forbrugerkøb.

I praksis er et af formålene med lovændringen, at det skal gøre det nemmere for virksomhederne at vide, hvilke regler der gælder, uanset om deres produkter har en form for digitalt indhold. Alle vilkår for køb af digitalt indhold og digitale tjenester mellem forbrugere og erhvervsdrivende findes i købelovens kapitel om forbrugerkøb.

Formodningsreglen

Opdateringen af købeloven indebærer en forlængelse af den såkaldte formodningsregel, som gælder i forbindelse med reklamationsretten på 2 år. 

Formodningsreglen indebar indtil årsskiftet, at hvis en forbruger opdagede en mangel ved et produkt indenfor de første 6 måneder fra købstidspunktet, så var der en formodning om, at manglen også var til stede på det tidspunkt, hvor forbrugeren købte produktet.

I praksis betyder det, at det er den erhvervsdrivende, som skal godtgøre, at manglen ikke var til stede på købstidspunktet, hvis forbrugeren klager over produktet.

Med ændringen af købeloven er denne regel blevet udvidet til 12 måneder, hvilket er en væsentlig skærpelse set fra en erhvervsdrivendes synspunkt.

Købelovens regler vedrørende forbrugere er lavet for at beskytte forbrugerne, og reglerne kan derfor ikke fraviges ved aftale til skade for en forbruger.

Med lovændringen er erhvervsdrivende således blevet underlagt skærpede regler, og det kan for visse brancher, for eksempel bilbranchen, give anledning til visse udfordringer.

Garantierklæring

Når man som erhvervsdrivende giver sine kunder en garanti, så er det noget, der gælder ved siden af reklamationsretten. Det vil sige, at det er frivilligt for den erhvervsdrivende, om den vil tilbyde kunderne en garanti.

En garanti skal være noget, som dækker udover den lovsikrede reklamationsret, og en garanti kan ikke erstatte reklamationsretten. 

Hvis man vælger at tilbyde sine kunder en garanti, er det værd at bemærke, at erhvervsdrivende fremover er forpligtet til at udlevere en garantierklæring til forbrugere på et varigt medium, og det skal ske senest ved levering af produktet. Det skal blandt andet fremgå udtrykkeligt af erklæringen, at køberen har en lovfæstet ret til gratis afhjælpning fra sælgerens side i tilfælde af mangler ved salgsgenstanden. Denne ret påvirkes ikke af garantien. Sidstnævnte er blevet implementeret i en justering af lov om markedsføring.

I denne sammenhæng foretages der også en justering af formkravene til en handelsmæssig garanti i markedsføringsloven således, at denne fremstår i overensstemmelse med varedirektivet.

Ifølge markedsføringslovens §17 skal handelsgarantiens indhold, herunder eventuelle begrænsninger og forpligtelser, markedsføres på en let forståelig måde af den erhvervsdrivende. Justeringen heraf medfører blandt andet, at formidlingen af garantiens indhold skal ske på et varigt medium.

Endvidere indsættes der en strafsanktion ved manglende overholdelse markedsføringslovens §17 således, at der kan pålægges en bøde for manglende overholdelse heraf.

Har du har spørgsmål til, hvilke konsekvenser, de ændrede regler har for din virksomhed eller som forbruger, er du velkommen til at rette henvendelse til advokat Jens Glavind på jg@lrp.dk eller 40 97 20 75. Hos LRP Advokater har vi mange års praktisk erfaring i at løse køberetlige tvister.