Klagenævnet for Udbuds kompetence til fortolkning af en kontraktklausul

Skrevet af

Kendelse af 16. april 2020, Tunstall A/S og Tunstall Health A/S mod Fælles Udbud og Udvikling af telemedicin v/Region Midtjylland, TeleCare Nord og TeleKOL Landsdel Sjælland.

Kendelsen vedrører en rammeaftale, der var indgået af et samarbejde mellem kommuner og regioner om udrulning af telemedicin til borgere med KOL (herefter samlet benævnt ordregiver). Rammeaftalen er opdelt i to delaftaler og leverancer på rammeaftalen skulle tildeles efter direkte tildeling.

Klagen var indgivet af én tilbudsgiver på rammeaftalen, Tunstall A/S og Tunstall Health A/S.

Efter tildeling af rammeaftalen, men allerede inden indgåelse af kontrakten fremsatte klager et ønske om at reducere sine priser. Dette bundende i, at ejerskabet af klages virksomhed var overgået til et nyt selskab, hvorfor man nu kunne tilbyde nogle lavere priser end på tilbudstidspunktet.

Klagen gik på, at ordregiver var uberettiget til at se bort fra en prisreguleringsklausul, der var indeholdt i rammeaftalen og som gav tilbudsgivere ret/pligt til at regulere sine priser, såfremt der skete en generel prisreduktion i forhold til deres listepriser.

Der var opstået uenighed omkring forståelsen af denne klausul, og klager mente at ordregiver havde pligt til at godkende klagers prisreguleringer, og påstod derfor overtrædelse af udbudslovens §§ 2 og 99.

Ordregiver nedlagde påstand om, at klagen skulle afvises fordi Klagenævnet for Udbud ikke har kompetence til at behandle en fortolkning af en kontraktklausul.

 

Klagenævnets udtalelse

Klagenævnet tog ordregivers påstand til følge, og afviste klagen med den begrundelse, at klagenævnet ikke har kompetence til at behandle klager, der vedrører spørgsmål om overholdelse af kontrakter indgået mellem en myndighed og en virksomhed.

Ifølge klagenævnet vedrørte klagen ikke ordregivers overtrædelse af udbudsreglerne, men derimod om forståelsen af en bestemmelse i rammeaftalen. En sådan retlig vurdering af ændringsklausuler er en kontraktretlig vurdering, der ligger uden for klagenævnets kompetence, jf. lovbemærkningerne til udbudslovens § 179.

Klagenævnet udtalte i forlængelse heraf, at de, såfremt der var nedlagt påstand herom, ville kunne tage stilling til, hvorvidt ordregivers afvisning af prisreguleringen udgjorde en ændring af et grundlæggende element i rammeaftalen. Men eftersom der ikke var nedlagt påstand herom, kunne klagenævnet ikke foretage denne vurdering.

 

Vores kommentar

Kendelsen er i tråd med tidligere kendelser, hvor klagenævnet har afvist klager, med den begrundelse at påstandene vedrørte kontraktuelle forhold, der ikke er omfattet af klagenævnets kompetence. Sådanne tvister, skal løses af de almindelige domstole og ikke af Klagenævnet for Udbud.

I Udbudsloven er der imidlertid bestemmelser, der vedrører kontraktperioden, og som giver klagenævnet kompetence til at behandle sager, der omhandler forståelsen af indgåede kontrakter. Dette gælder, når der fx foretages kontraktændringer. I sådanne tilfælde, kan klagenævnet tage stilling til, om den pågældende ændring udgør en ændring af et grundlæggende element, der i så fald ville forpligte ordregiver til at gennemføre et nyt udbud.

Dette harmonerer også med, at klagenævnet udtalte, at såfremt der var nedlagt påstand derom, kunne de have taget stilling til om ordregivers afvisning af prisreguleringen udgjorde en grundlæggende ændring.

Opsummeret viser kendelsen os således, at

  1. Klagenævnet har ikke kompetence til at behandle sager om kontraktuelle forhold.
  2. Vær varsom med formuleringen af ændringsklausuler. De skal være klare og tydelige, så man så vidt muligt undgår uenighed om forståelsen af deres rækkevider. Herunder bør der være angivelse af fx klare dokumentationskrav.
  3. Det er vigtigt hvordan påstande formuleres, da klagenævnet kun kan tage stilling til det der er påstået, og ikke kan bringe yderligere forhold ind i en påstand, eller tage emner op af egen drift.

 

Link til kendelsen: https://klfu.naevneneshus.dk/media/documents/Tunstall_AS_og_Tunstall_Health_AS_mod_FUT_TeleCare_Nord_og_TeleKOL_Landsdel_Sj%C3%A6lland.pdf

 

Kontakt Susanne Bak Lerke, erhvervsjurist med speciale i udbud.

Mail: sub@lrp.dk

Telefon: 7925 3031